කොපු පණුවා(Caseworm)

විද්‍යත්මක නම - නිමිෆියුලා ඩිපන්ක්ටාලිස් Nymphula depunctalis (Guenee)
Lepidoptera: Pyralidae

හානිය
කොපු පණුවා (දළඹුවා) වී වගාවට හානි පමුණුවන කෘමීන් අතරින් ප්‍රධාන ස්ථානයක් නොගත්තත් සමහර කාලවල මෙම දළඹුවාගේ හානිය පැතිරී පවතින බව දැකගතහැක. කොපු පණුවාගේ ඡීවන චක්‍රය සඳහා ජලය අත්‍යාවශ්‍ය හෙයින් බොහෝ විට මෙම හානිය වාරි පහසුකම් ඇති කුඹුරුවලට සීමා වේ. කොපු පණුවා, ගොයම් පත්‍රයේ කොටසක් කපා සිරස්ව හකුළා, නාලාකාර කොපුවක් සාදා එය තුළ ඡීවත් වෙමින් ජල මට්ටම ආසන්නයේ සිහින් ගොයම් පත්‍ර වල උඩු අපිචර්මය පමණක් ඉතිරිවන අන්දමට පත්‍ර පටක තිරස් තීරු ආකාරයට සූරා කයි. මේ නිසා පත්‍රමත ඉනිමඟක ආකාරයක පිහිටන සුදුපාට තීරු ලෙස හානිය දිස් වෙයි. (කොළ හකුලන දළඹුවා පත්‍ර තලය සූරාකන ආකාරය මීට වඩා වෙනස්ය.)