කොපු අංගමාරය

රයිසොක්ටෝනියා සොලනි නමින් හැදින්වෙන රෝගකාරකයක් මගින් ඇති කෙරෙන මෙම රෝගය අධික තෙතමනයක් සහිත කාල වලදී හටගනී.විශාල දුඹුරු පැහැති පුල්ලි ආසාදනය වූ පත‍්‍ර කොපුමත දැක ගන්නට හැකිය.ආසාදනයට පත්වූ පත‍්‍ර සම්ප‍්‍රර්ණයෙන්ම හානියට පත්විය හැකි අතර, කරල් හටගන්නා පර්වයේ පත‍්‍ර කොපුවට රෝගය හානිකල විට කරලද සම්පූර්ණයෙන්ම හානිවිය හැකිය.
පාලනය
ජලය හොඳින් බැසයන සේ පැල ගහනය නිවැරදි ලෙස තබා ගැනීමෙන් හානිය අඩු කරගත හැකිය.

රූපය 1.