කොළ පුල්ලි රෝගය

මෙම රෝගය සර්කස්පෝරා කැප්සිසි (Cercospora capsici)දිලීරය නිසා හටගනී. පත්‍ර වල කහ පැහැති වලයක් සහිත රවුම් දුඹුරු පුල්ලි එකක් හෝ කිහිපයක් ඇතිවිය හැකිය. පත්‍ර කහ පැහැ වී අකාලයේ හැළී යයි.රෝගය තදින්ම ආසාදනය වූ විට කඳේ සහ කරල් නටුවල ද මෙලෙස පුල්ලි හට ගනී. එසේ වු විට කරල් ද හැළී යයි. වගා බිම් හා ඒ අවට ප්‍රදේශ පිරිසිදුව තබා ගැනීමෙන් ද, ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය පාලනය කිරීම සඳහා දී ඇති උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් ද, රෝගය පාලනය කර ගත හැකි වේ.