කොළ පත්‍ර කීඩෑවා Green leafhopper

ව්‍යාවහාරික නම කොළ පත්‍ර කීඩෑවා Green leafhopper විද්‍යාත්මක නම නෙෆොටෙටික්ස් විරෙසන්ස් Nephotettix virescens (Distant) Hemiptera:Cicadellidae හානිය නිවර්තන කලාපයේ වී වගාකරන සියළුම ප්‍රදේශවල පැතිර සිටින කොළ පත්‍ර කීඩෑවන් පත්‍ර මත යුෂ උරා බීමෙන් ජිවත් වේ.මොවුන්ට, ගොයම් පැළවලට අමතරව විකල්ප ධාරක ශාක ලෙස පවතින නොයෙක් වල් පැළෑටි මත ජිවත් විය හැක. මෙම කීඩෑවන් යුෂ උරා බීම නිසා කීඩෑ පිලිස්සීම් ඇති වන්නේ ඉතාමත් කලාතුරකිනි. අධික ගහන මට්ටම් සිටින අවස්ථාවල යුෂ උරා බීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පත්‍ර කහ පැහැයට හැරේ. තුන්ග්‍රෝ (tungro)ගොයම් කුණුවීම (rice dwarf), කහවීම (transitory yellowing), කහවන් කුරුවීම (Yellow dwarf) වැනි වෛරස් රෝගවලට ප්‍රධාන වාහකයා වශයෙන් ක්‍රියාකරන හෙයින් කොළ පත්‍ර කීඩෑවන් වී වගාවේ වැදගත් පළිබෝධකයෝ ලෙස සැලකේ. පාලනය වැඩි දියුණු කළ වී ප්‍රභේද අතරින් එච් 4, බීජී 403, බීජී 379-2, බීජී 300, බීජී 357 හා බීජී 304 කොළ පත්‍ර කීඩෑවන්ට තරමක ප්‍රතිරෝධීතාවයක් පෙන්වයි. ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද භාවිතය හා වගාව නොකඩවා සුපරීක‍ෂාවට භාජනය කිරීම හාකේෂ්ත්‍රයේ ජලය කපා හැර වියළීමට හැරීමෙන් හානිය අඩුකර ගත හැක. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී කෘමි නාශක මඟින් මෙම කීඩෑවන් මර්ධනය කළහැක.