කොළ හකුළන දළඹුවා Leaffolder

ව්‍යවහාරික නම - කොළ හකුලන දළඹුවා Leaffolder
විද්‍යාත්මක නම් - නැෆලෝක්‍රෝසිස් මෙඩිනාලිස් Cnaphalocrocis medinalis (Guenee)
මරස්මියා පට්නාලිස් Marsmia patnalis (Bradley)
ම. එක්සිගුවා M.exigua (Butler)
Lepidoptera: Pyralidae
හානිය
ශ්‍රී ලංකාවේ වී වගාවට හානිකරන කොළ හකුළන දළඹුවන් විශේෂ තුනක් හඳුනාගෙන ඇත. මොවුහු පත්‍ර දාර එකට බැඳ නාලාකාර ව්‍යූහයක් සාදා එය තුළ සිට පත්‍ර මධ්‍යයේ පටක සිරස් තීරු වශයෙන් සුරා කති. මෙම හානිය පැතිර ගිය අවස්ථා වල සුදුපැහැ ගැන්වුන හෝ දුර්වණ වූ හැකිළුණු පත්‍ර නිසා ගොයම නිසරු බවක් හා අවලක‍ෂණ බවක් පෙන්වයි.

පාලනය
වගාවට සෙවන ලැඛෙන ශාක ඉවත් කර හිරුඑළිය ලැබීමට සැලැස්වීම. නයිට්‍රජන් පොහොර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යෙදීම.කේෂ්ත්‍රයේ සලබයන් ගහණය අධික අවස්ථාවල දියර කෘමිනාශක යෙදීමෙන් සලබයන් ද කීටයන් ද පහසුවෙන් පාලනය කළහැක.