කියත් පණුවන් (Agrotis spp)

හානිය හා හඳුනාගැනීම

රාත‍්‍රියේදී මෙම කීටයන් ළපටි ශාක කඳ පාමුලින්ම සපා බිම හෙලනුලබයි. වැඩුණු ශාකවල පත‍්‍ර කා දැමිම හා අතු සපා කඩාදැමිම සිදුකරයි. මෙම කීටයන් දවල් කාලයේ ශාකය වටා ඇති පස තුළ සැඟවී ජීවත් වේ.

පාලනය කරගන්නා ආකාරය

ශාකය අවට ඉතා හානිදායක මට්ටමක් පවතී නම් හානිය දක්නට ලැබෙන ශාක අවට පස් ඉවත්කර හමුවන කීටයන් ඉවත් කළ යුතුය. මීට අමතරව පස හොඳින් ජලයෙන් යට කිරීමෙන් ද කීටයන් විනාශ කළ හැක.