කියත් පණුවා(Cutworm)

විද්‍යාත්මක නම
ස්පොඩොප්ටෙරා ලිටුරා
Spodoptera litura(Fadricius)
Lepidoptera: Noctuidae
හානිය
කියත් පණුවාගේ ජීවන චක්‍රය සම්පූර්ණ වීම සඳහා වියළි පස අවශ්‍යවන හෙයින් මොවුන්ගේ හානිය වැඩිපුරම දක්නට ලැඛෙන්නේ ජලය අඩු කුඹුරුවලය. බොහෝ විට මඩ සහිත කුඹුරුවල මෙම හානිය ඇති නොවේ. ලපටි දළඹුවන් පත්‍ර පමණක් ආහාරයට ගන්නා අතර, පරිනත වූ පසු මුළු ශාකයම විනාශ කරයි. පැළ අවධියේදී ගොයම මුලින්ම කපා දමනු ලබයි.
පාලනය
වගාව නිරතුරුව පරීක‍ෂා කිරීම හා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී දියර කෘමිනාශක යෙදීම මඟින් හානිය වළක්වා ගත හැකිය.