කරල් විදින පණුවා - හෙලිකොවර්පා අාම්ජෙරා

සුහුඹුලා
දුඹුරු පැහැති සලබයෙකි
කීටයා
වැඩුණු කීටයන් මි.මී. 4 - 5 ක් පමණ දිගැති වන අතර විවිධ වර්ණ ගනී.
පිලවා
පිලවා දුඹුරු පැහැති වන අතර මි.මී. 16 ක් පමන දිගය.
හානිය
කරල් වලට හානි කර බීජ කා දමයි.
රසායනික පාලනය
නොවලියුරෝන් 10% සාන්ද්‍ර තෛලෝදය 1000 මි.ලී./හෙක්. තයෝඩිකාබ් 375 එප්, 1250 මි.ලී./හෙක්. එකොෆෙන්ප්‍රොක්ස් 10% සාන්ද්‍ර තෛලෝදය 1000 මි.ලී./හෙක්.