කරල් කපන දළඹුවා (Armyworm)

විද්‍යාත්මක නම මිතිම්නා සෙපරාටා
Mythimna separata (Walker)
Lepidoptera: Noctuidae
හානිය
විශාල වශයෙන් වගාවන් ආක්‍රමණය කර පත්‍ර කා දමන දළඹුවන් විශේෂ අතරට මි. සෙපරාටා ද අයත් වේ. නොයෙක් වල් පැළෑටි මත පෝෂණයවන මෙම කෘමීහු ඇතැම් දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ විශාල වශයෙන් බෝවී වගාවන් ආක්‍රමණය කරති. පරිනත ශාකවල කඳ සහ මැද නාරටි ඉතුරුකර පත්‍ර තලය කා දමන මොවුන් නොමේරූ ශාකවල පත්‍ර ද, කඳ ද මුළුමනින්ම කා දමයි. මොවුන් ගොයම් පැළ විනාශ කළපසු වෙනත් වල් පැළ වෙත සංක්‍රමණය වී හානිය පතුරුවති. මි. සෙපරාටා ගොයම් කරල් මුලින් කපාදමන හෙයින් කරල් කපන දළඹුවා ලෙස හදුන්වයි. පාලනය
වගාව නිරතුරුව පරීක‍ෂා කිරීමත්, හානිය ඇතිවිට සවස් කාලයේ දී දියර කෘමිනාශක යෙදීම මගින් මෙම හානිය පහසුවෙන් වළක්වාගත හැකිය.