බැක්ටිරීයා රෝග

කළුපාද රෝගය/මෘදු කුණුවීම (Erwinia caratovora)

හිතකර පාරිසරික තත්වයන්


කළුපාද රෝගය නිසා ආකන්දවල මෘදු කුණුවීම සිදු වේ. යුරෝපය ඇතුළු අර්තාපල් වගාකරන බොහෝ රටවල මෙම රෝග තත්ත්වය ඇති අතර, ශ‍්‍රී ලංකාවේ නුවරඑළියේ ජලය රඳා පවතින ඉඩම්වල රෝගය ඇති වියහැකිය. විශේෂයෙන්ම මේ නිසා වන වගාහානිය ඉහළ අගයක් ගන්නේ ආර්ද්‍රතාවය වැඩි දේශගුණික තත්ත්වවලදීය.තෙතමනය ඉහළ තත්ත්වයක් පවතින්නේ නම් ශාක වර්ධනයේ ඕනෑම අවස්ථාවකදී මෙම රෝගය හටගැනීමට ඉඩ ඇත.

රෝග ලක්‍ෂණ

සෙවල වැනි කළු පැල්ලම් කඳේ පාදස්ථයේ සිට ඉහළට වර්ධනය වන බව නිරීක්‍ෂණය කළහැකිය. ආසාධිත ශාක කහ පැහැයෙන් යුක්තව කුරු වූ ස්වභාවයක් පෙන්වන අතර වගාවක තැනින් තැන හෝ සමුහ වශයෙන් මෙම රෝග තත්ත්වය ඇති වේ. පැළ ලපටි අවස්ථාවේ දී රෝගය ආසාධනය වීමෙන් පැළ සෘජු වී කුරු වී වැඬේ. උඩු අතට රෝල් වීම, මැලවීමේ තත්ත්වය ඇති කරවන අතර, පසුව මියයයි. තෙත් කාළගුණ තත්ත්ව හෝ වතුර රඳා පවතින ඉඩම් වල කඳන් සහ ආකන්ද කුණුවීම සීඝ‍්‍රයෙන් සිදු වේ.

පාලන ක‍්‍රම

නිරෝගී බීජ අල වගාවට භාවිතකිරීමෙන්, බෝග සනීපාරක්ෂාව නිසි ලෙස පවත්වාගැනීමෙන් සහ ධාරක නොවන බෝගයන් ධාන්‍ය සමඟ ශෂ්‍ය මාරු ක‍්‍රමයක් අනුගමනය කිරීමෙන් පහසුවෙන් මෙම තත්ත්වය වලක්වා ගතහැකිය.ආසාධිත වගාවකින් ලබාගන්නා අල, බීජ ලෙස භාවිත නොකිරීමෙන්, අල කපා සිටු වීමෙන් වැළකීමත් රෝගය වළක්වා ගැනීමට මහඟු ලෙස උපකාරී වේ. වගාවේ අවශ්‍යතාවයට වඩා ජලය සම්පාදනය කිරීමෙන් වැලකී සිටිය යුතු අතර, හානි අවම වන ලෙස අස්වනු රැස්කිරීම, හිරුඑළියට නිරාවරණය වීමත් වැලැක්විය යුතුය.

රූපය 01