ගොයම් නැට්ටුවා (Rice Skipper)

ව්‍යවහාරික නම
ගොයම් නැට්ටුවා Rice Skipper
විද්‍යාත්මක නම
පෙලෝපිඩස් මතියස්
Pelopidas mathias (Fabricius)
Lepidoptera : Hesperiidae
හානිය
මෙම දළඹුවා ගොයම් පත්‍රයේ මැද නාරටිය ඉතුරුවන සේ කා දමයි. මෙම හානිය අං සහිත කොළ පාටදළඹුවාගේත්, කොළ පැහැති අඩ පුඩු දළඹුවාගේත් හානියට සමාන වේ.
ගති ලක්ෂණ
ගති ලක‍ෂණ ස්පර්ශක යුගල කෙළවර වන්නේ කොක්කක ආකාරයෙනි. අපිළිවෙලට වේගයෙන් පියාසර කිරීම මෙම සමනළයන්ට ආවේණික වු හැසිරීම් රටාවකි.
ජීවන චක්‍රය
සුහුඹුලා පත්‍ර තලය මත මුතු වැනි බිත්තර දමයි. ජීවන චක්‍රය සති 4 ක් පමණ ගත වේ.පිලවා සේදමය නුල් වලින් අකුළාගත් පත්‍රවලට බැඳී සිටී.
පාලනය
ආර්ථික හානිදායක මට්ටමකට හානිය දක්නට නොමැත.

රූපය 01

රූපය 02

රූපය 03