ව්‍යවහාරික නම - ගොයම් මකුණා (Rice bug)
විද්‍යාත්මක නම - ලෙප්ටොකොරයිසා ඔරටෝරියස් Leptocorisa oratorius (Fabricius)
Hemiptera : Alydidae
හානිය
ගොයම් කරල් මත පෝෂණයවන මකුණන් අතුරින් එක් විශේෂයකි.සුහුඹුලන් මෙන්ම ශිශුවන්ද වී ඇටයෙහි සරු තුෂය හා උප තුෂය අතරින් මෞඛ උපාංග ඇතුල්කර වැඩෙමින් පවතින ධාන්‍ය මත පෝෂණය වේ. පරාගණයෙන් පසු ඩිම්බකෝෂය සහල් ඇටයක් බවට විකශනය වන ඕනෑම අවස්ථාවක ගොයම් මකුණාට හානි කළහැක. කිරි වැදෙන අවස්ථාව තෙක් සිදුකරන හානිය අනුව නොයෙක් ප්‍රමාණවලින් බොල් විය හැක.
සුහුඹුලන් මෙන්ම ශිශුවන්ද වී ඇටයෙහි සරු තුෂය හා උප තුෂය අතරින් මෞඛ උපාංග ඇතුල්කර වැඩෙමින් පවතින ධාන්‍ය මත පෝෂණය වේ. පරාගණයෙන් පසු ඩිම්බකෝෂය සහල් ඇටයක් බවට විකශනයවන ඕනෑම අවස්ථාවක ගොයම් මකුණාට හානි කළහැක. කිරි වැදෙන අවස්ථාව තෙක් සිදුකරන හානිය අනුව නොයෙක් ප්‍රමාණවලින් බොල් විය හැක.පීදිමට ප්‍රථම ගොයම් පැළ වෙත සංක්‍රමණයවන මකුණන් මල් පීදිමත් සමග ශුකිකා මත පෝෂණය වීමට පටන් ගනී. මේ හෙයින් ගොයම් මකුණන්ගෙන් සිදුවන හානියේ බරපතලකම සලකා නිසි අවස්ථාවේදී පාලනය කළයුතු වේ. වගාවේ මුල් අවස්ථාවේ සිට වල් පැළෑටි පාලනය කිරීම, කන්නය අනුව වගා කිරීම හා අවශ්‍ය අවස්ථාවල දියර කෘමිනාශක යෙදීම මඟින් මෙම කෘමියාගේ හානිය වළක්වාගත හැක.

රූපය 01

රූපය 02