දුඹුරු පැළ කීඩෑවා Brown Planthopper

ව්‍යවහාරික නම - දුඹුරු පැළ කීඩෑවා Brown Planthopper
විද්‍යත්මක නම - නීලපාවාටා ලුජන්ස් Nilaparvata lugens (Stal)
Hemiptera:Delphacidae
හානිය
ආසියාතික රටවල වී වගාවට හානි පමුණුවන කෘමීන් අතරින් ප්‍රධාන ස්ථානයේලා සැලකෙනුයේ දුඹුරු පැළ කීඩෑවන්ය. ගොයම් පැළ මත ඉතා විශාල සංඛ්‍යාවලින් බෝවී කීඩෑ පිළිස්සීම් ඇති වීම ප්‍රචලිතව දක්නට ලැඛෙන හානියේ ස්වභාවයයි. කීඩෑවන් ආක්‍රමණය වූ පැළ පළමුව කහ පැහැයක් ගන්නා අතර, ගහණ මට්ටම් වැඩිවීමත් සමඟ වියළී, මැරීයයි.දුඹුරු පැළ කීඩෑවා කඳමත වසා යුෂ උරාබීම නිසා මෙම කීඩෑ පිලිස්සීම ඇති වේ. මීට අමතරව තෘණාකාර කුරුවීම ^Grassy stunt& කඩමළුවන් කුරුවීම (Ragged stunt) හා මළානික (Wilted stunt&යන වෛරස් රෝග බෝකරන වාහකයා ලෙස ද ක්‍රියා කරයි.

පාලනය
ප්‍රතිරෝධි වී ප්‍රභේද භාවිතය (බීජී 379-2, බීජී 403, බීජී 352, බීජී 357,බීජී 360, බීජී 300, බීජී 304, බීජී 305), වගාව නොකඩවා සුපරීක‍ෂාවට භාජනය කිරීම හා කේෂ්ත්‍රයේ ජල කපා හැරීම මඟින් හානිය වළක්වා ගත හැකිය.