දම් පැල්ලම් රෝගය

වසරේ ජනවාරි පෙබරවාරි වැනි මාස වලදී වගාවට බහුල වශයෙන් වැළඳිය හැකි රෝගයකි. තෙත් කාලගුණයක් පවතින විට වෙනත් කාලයන්හිදීද වගාවට මෙය වැළඳීමට ඉඩ තිඹේ සත්‍ය බීජ නිපදවීම සඳහා පවත්වාගෙන යනු ලබන සමහර වගාවන්හි මෙම රෝගය නිසා බීජ අස්වැන්න විශාල වශයෙන් අඩු විය හැකිය. රෝගය ඇති වන්නේ ඕල්ටනේරියා පෝරි නම් දිලීරය මඟිනි.
රෝග ලක්ෂණ
පළමුව පත්‍ර පුරා සුදු පැහැති ලප ඇති වේ.පසුව මෙම ලප විශාල වී එකිනනෙක සම්බන්ධ වේ. අවසානයේදී මෙම ලප දුබුරු පැහැයට හුරු දම් පැහැති පැල්ලම් බවට පත් වේ.රෝගය නිසා බල්බ වර්ධනය අඩු වේ.බල්බ කුණු වීමටද ඉඩ තිබේ.
දම් පැල්ලම් රෝගය පාලනය
රෝග ලක්ෂණ වගාවේ දැකිය හැකි වු විට නිර්දේශිත කෘමිනාශක ඒ සඳහා යොදන්න.

රූපය 01

රූපය 02

රූපය 03