බිම් ඌරා (Mole Cricket)

ව්‍යවහාරික නම
බිම් ඌරා
Mole Cricket
විද්‍යාත්මක නම
ග්‍රිලෝටැල්පා ඇෆ්‍රිකානා
Gryllotalpa africana
Orthoptera : Gryllotalpidae
හානිය
බිම් ඌරා පස ආශ්‍රිතව ඡීවත් වන කෘමියෙකි. සුහුඹූලන් සහ ශිශුවන් ගොයම් පැළවල පස යට ඇති ලපටි මුල් සහ කඳන් කපා ආහාරයට ගන්නා නිසා ඒවා මැරීයයි. මෙය ඛෙහෝ විට පුරුක් පණු හානිය ලෙස වරදවා වටහා ගතහැක. බිම් ඌරන්ට ජලය තුළ ඡීවත් විය නොහැකි නිසා මෙම හානිය වැඩිපුර දක්නට ලැඛෙන්නේ තෙතමනය සහිත එහෙත් ජලය රැඳී නැති කුඹුරුවලය. ජලය බැඳ ඇතිකේෂ්ත්‍රවල, ජලය කපා හැරිය විට හෝ පස් මතු වු ස්ථානවල හෝ ඇති පැළවලට පමණක් හානිය සිදුවේ. දිවා කාලයේදී පසේ සාදා ගන්නා ගුල් තුළ ජීවත්වන මෙම කෘමින්, රාත්‍රි කාලයේදී ආහාර සොයා ගැවසේ. බිම් ඌරන්ගෙන් හානිදායක තත්ත්වයක් ඇති වන්නේ ලපටි ගොයම් පැළ වලට පමණක් වන අතර, හානිය වැඩිපුර සිදු වු කේෂ්ත්‍රවල අක්‍රමවත් වගාවක් ඇතිවේ.
පාලනය
වී වගාවේ මුල් අවධියේදී ජලය බැඳ තැබිම බිම් ඌරන්ගෙන් හානිය වළක්වා ගැනීමේ පහසුම ක්‍රමයයි.