බල්බ කුණුවීම

බල්බ කුණුවීම පසේ ජිවත් වන දිලීර වර්ග කීපයක් නිසාද, බැක්ටීරියා මගින්ද සිදුවිය හැකිය.
දිලීර මගින් ඇතිවන බල්බ කුණුවීම.
මෙය පියසේරියම් හා පීතියම් විශේෂයනට අයත් දිලීර වර්ග නිසාද, රයිසොක්ටෝනියා සොලනි හා ස්ක්ලෙරෝටියම් රොල්ෆ්සයි දිලීර මගින්ද ඇතිවිය හැකිය.
රෝග ලක්ෂණ
බල්බ කුණුවේ.වර්ධනය බාල වේ.බාහිරව පළමුවෙන් දැකිය හැකි රෝග ලක්ෂණය වන්නේ පිටතින් ඇති පත්‍ර,ඉහළ සිට පහළට කහ පාට වීමයි. මෙය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඇතුලතින් පිහිටා ඇති පත්‍ර කරාද පැතිරේ.
පාලනය
තවානෙහි වැඩි ගැබුරකින් බීජ නොදමන්න. එසේම එක පේලියකට බීජ 100-150 වඩා නොදමන්න. නමුත් මෙවිට තවාන් පාත්ති වැඩි සංඛ්‍යාවක් සකසා ගත යුතුය.
තවානෙන් පැල ගලවා ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට පෙර පැල වල පාදස්ථය දිලීර නාශක ද්‍රාවණයක ගිල්වා ගන්න.වගාවේ රෝගය වැළදුන ගස් වහාම ඉවත් කරන්න. එම රෝගී ගස් තිබූ ස්ථාන හා ඒ අවට ප්‍රදේශයට මල් බාල්දියක් මඟින් හෝ නොසලය ගැලවු ස්ප්‍රේයරයක් මඟින් නිර්දේශිත කෘමිනාශක වලින් පස තෙත් කරන්න.වගාවේ ජල වහනය දියුණු කරන්න.වගාවට ජලය සපයන කාලාන්තරය වැඩි කරන්න.රෝගය ඇති වගාවක් හරහා නිරෝගී වගාවක් වෙත ජලය ගමන් කරවීමෙන් වලකින්න.සුදුසු දිලීර නාශකයක් මඟින් සිටුවීමට පෙර බීජ ප්‍රතිකාර කරන්න.තවාන් ජිවානුහරණය කරන්න.

රූපය 01

රූපය 02

රූපය 03