බඩඉරිඟු ගුල්ලා - සිටොපිලස් සියාමේස්


සුහුඹුලා

මිලි මී. 3 - 4 ක් පමණ දිගැතිය. දුඹුරු පැහැතිය. සුදු පැහැති බිත්තර බීජය ඇතුලත තැන්පත් කරයි.


කීටයා

පාද රහිතය. අඳුරු සුදු පැහැතිය. මිලි මී. 4ක් පමණ දිගය.


පිලවා

පිලා අවධිය බීජ තුල ගත කරයි.


හානිය

බීජවල අක‍්‍රමවත් සිදුරු සාදයි.


පාලනය

බීජ හොඳින් වියලා ගබඩා කිරීමෙන් හානිය අවම කරගත හැක.


රූපය 1.