බැක්ටීරියා මෘදු කුණුවීම

මෙම රෝගය වැළදෙන්නේ සියුඩොමොනාස් විශේෂයට අයත් බැක්ටීරියා මඟිනි.
පත්‍ර කඩා වැටේ. මුලින්ම කඩා වැටෙන්නේ ළපටිම පත්‍රයයි.බල්බ වල මැද කුණු වේ. පිටතින් බල්බය තද කල විට ඇතුලත කුණු වූ කොටස පහසුවෙන් මිරිකී එලියට එයි. කුණු වූ බල්බ වලින් ගෙන්දගම් වලට සමාන තද සැර දුඟඳක් හමයි.
බැක්ටීරියා මෘදු කුණුවීම පාලනය
මෙම රෝගය රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා පාලනය කළ නොහැක.රෝගි පැල වගාවෙන් ඉවත් කරන්න.ඉඩමේ ජල වහනය දියුණු කරන්න. ඉඩමේ බෝග මාරුවක් අනුගමනය කරන්න.වගාවට ජලය සපයන කාලාන්තරය වැඩි කරන්න. රෝගි වගාවන් හරහා ජලය ගමන් නොකරවන්න.

රූපය 01