කුහුඹුවන් (Ants)

ව්‍යවහාරික නම
කුහුඹුවන්
Ants
විද්‍යාත්මක නම
සොලෙනොප්සිස් ජෙමිනාටා
Solenopsis geminata (Fabricius)
Hymenoptera : Formicidae
හානිය
පොළවෙහි සාදා ගන්නා ගුල් තුළ ඡීවත් වන මොවුන් කැකුලමට ඉසින ලද පැළ වී ආහාරයට ගනී.මෙහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ අඩු පැළ ගහණයක් ඇති අක්‍රමවත් වගාවකි.
පාලනය
වැඩිපුර බීජ ප්‍රමාණයක් වැපීරීමෙන් හෝ කෘමි නාශක මිශ්‍රකරන ලද බීජ භාවිතයෙන් මෙම හානිය මඟ හරවා ගත හැක.