ඇන්ත්‍රැක්නෝස්

කොලෙට්‍රොට්‍රිකම් කැප්සිසි (Colletrotrichum capsici)දිලීරය නිසා හටගන්නා රෝගයකි. මහ කන්නයේ දී හා වර්ෂාව බහුල අවස්ථාවල දී වැඩිපුර පැතිරෙන රෝගයකි.මෙම රෝගය වැළඳුණු කරල්වල අළු පැහැයට හුරු දුඹුරු පැහැයෙන් යුතු ගිලුනු කැළැල් ඇති වේ. ඉදුණු කරල්වල මෙම ලක්ෂණ පැහැදිලි ලෙස දැකිය හැකි වේ. කල් ගත වෙත්ම මෙම කැළැල් මත කුඩා කළු තිත් වැනි දිලීර බීජාණු ඒක කේන්ද්‍රීය වලයක් ලෙස දක්නට ලැබේ.මෙම කැළැල් පසුව විශාල වී වියළියයි. ශාකයට වැළඳුණු විට කරටිවලින් පටන්ගෙන අතු මැරී ගොස් පසුව ශාකය ද මැරීයයි.රෝගය වැළැක්වීමට නම් නිරෝගී මව් ශාකවලින් පමණක් කරල් තෝරා, වියළා බීජ සකස්කර ගත යුතුය. එම බීජ සුදුසු දිලීරනාශකයක් සමග මිශ්‍රකර ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් අනතුරුව රෝපණය කළ යුතුය. හෙක්ටයාරයක වගාව සඳහා සාමාන්‍යයෙන් දිලීර නාශක මිශ්‍රණය ජලය ලීටර් 400 ක් පමණ යෙදිය යුතු වේ. එහෙත් මෙම ප්‍රමාණය වගාවේ වර්ධන අවස්ථාව අනුව වෙනස් වේ.

රූපය 1.

රූපය 2.