අංකොට තණ පෙත්තා(Short horned grasshopper)

ව්‍යවහාරික නම අංකොට තණ පෙත්තා
Short horned grasshopper
විද්‍යාත්මක නම
ඔක්සියා විශේෂ Oxya spp.
Orthoptera : Acrididae
හානිය
කහලප වෛරසයේ වාහකයා වශයෙන් ක්‍රියා කරනු ලබන මොවුන්ට වෙනත් ධාරක ශාක විශාල සංඛ්‍යාවක් මත ද ඡීවත් වියහැක. ගොයම් පත්‍ර කා දැමීම නිසා විශාල වශයෙන් ඒවා සිඳලී යයි. රංචු වශයෙන් සිටින අවස්ථාවල පමණක් හානිය අධිකවේ.