අං සහිත කොළ පැහැති දළඹුවා (Greenhorned Caterpillar)

ව්‍යවහාරික නම - මෙලනිටිස් දළඹුවා
අං සහිත කොළ පැහැති දළඹුවා - Greenhorned Caterpillar
විද්‍යාත්මක නම
මෙලනිටිස් ලිඩා ඉස්මෙනේ
Melanitis leda ismene Cramer
Lepidoptera: Satyridae
හානිය
පත්‍රමැද නාරටිය ඇතුළු සියළු කොටස් කා දමන නිසා එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පත්‍ර සිඳලීමක් වේ. මේ අන්දමට ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ගොයම් පත්‍ර කා දමන නිසා ඡීවිත කාලය තුළ එක දළඹුවෙක් සැලකියයුතු හානියක් සිදු කරයි. හානිය වැඩිපුර දක්නට ලැඛෙන්නේ වියළි කාලගුණික තත්ත්වවලදීය. කරල් කපන දළඹුවන් හා කියත් පණුවන් මෙන් මෙම දළඹුවා පැතිරී නැත. පාලනය මේ දක්වා ආර්ථික හානියක් වාර්තා වී නැත.