අල ඉපියා (Patharimaea opercullella)

හානිය ආකාර 2 කි.

කේෂ්ත‍්‍රයේදී කීටයා පත‍්‍ර නාරටි තුළඋමං සාදාගනී. මේ නිසා පත‍්‍රය විනාශවීම, අංකුර මියයාම හා කඳන් වැටීම සිදු වේ.අර්තාපල් අලවලට ගබඩාවේදී හා කේෂ්ත‍්‍රයේදී හානි සිදුකරයි. ගබඩාවේදී සුහුඹුල් සළඹයා අලයේ ඇස් ආසන්නයේ බිත්තර දමයි. ඉන් බිහි වන කීටයන් අලය තුළ හෝ මතුපිටට ආසන්නයේ අක‍්‍රමවත් උමං සාදමින් අලය විනාශ කරයි. මින් අලයේ බර හා ගුණාත්මක බව අඩු වේ. කීටයා පිටකරනු ලබන අපද්‍රව්‍ය මඟින් මෙම හානිය පැහැදිලිව හඳුනා ගතහැක.

පාලනය

කේෂ්ත‍්‍රයේදි හානිය වළකා ගැනීමට
• ආසාධනය නොවු බීජ භාවිත කිරීම.
• බෝග මාරුව මඟින් සළඹයාට ජීවන චක‍්‍රය සම්පුර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය වන ශාක ඉවත්කිරීම.
• අල සිටුවීමේදී ඒවා ගැඹුරින් සිටුවීම හා හොඳින් පස් යොදා ආවරණය කිරීම.
• හොඳින් ජල සම්පාදනය කිරීම. මේ මඟින් පසේ පළුදු තුලින් සුහුඹුලාට අල මතුපිට බිත්තර දැමීමට ඇතුල් වීමට ඇති මර්ගය අවහිර කරයි. මෙමඟින් කීටයන් විනාශ වීම ද සිදු වේ.
• ධාරක ශාක වශයෙන් ඇති වල් පැළෑටි ක්‍ෂේත‍්‍රය තුළින් හා ඒ අවටින් ඉවත්කිරීම.
• මීට අමතරව අල කැබලි ආදී ඉවතලන දෑ ක්‍ෂේත‍්‍රයෙන් ඉවත්කර පිරිසිදුව තබා ගැනීම.
• රසායනික පාලනයේදී හානිය දුටු විට පත‍්‍රවල යටි පැත්තට හා කඳන් හා අතු ආසන්නයට හොඳින් තැවරෙන සේ කාබරිල් වැනි කෘමි නාශකයක් යෙදීම.

ගබඩාවේ දී හානිය වළකාගැනීම

මෙහිදී ගබඩාව පිරිසිදුව තබාගැනීම, හානියට ලක්වූ අල ගබඩා කිරීමෙන් වැළකී සීටීම, තුවාල නොවූ හා පස් වලින් තොර අල ගබඩා කිරීම. මීට අමතරව අල ගබඩා කිරීමට ප‍්‍රථම පිරිසිදු කළ ගබඩාව පිරිමිෆොස්මීතයිල්, ඇසිටමප‍්‍රීඞ් හා නොවැලූරෝන් වැනි කෘමි නාශකයකින් ප‍්‍රතිකාර කිරීම කළ හැක. අල ගබඩා කිරීමට ප‍්‍රථම ප‍්‍රතිකාරකර සති දෙකේ කාලාන්තර වලදී පරීක්‍ෂාකර අවශ්‍ය නම් නැවත ප‍්‍රතිකාර කළ යුතුය.

රූපය 01

රූපය 02

රූපය 03