අක්වක් පත්‍රකීඩෑවා (Zigzag leafhopper)

ව්‍යවහාරික නම
අක්වක් පත්‍රකීඩෑවා
Zigzag leafhopper
රිසිලියා ඩෝසාලිස්
Recilia dorsalis(Motchaulsky)
Hemiptera: Cicadellidae
හානිය
ආසියාවේ නොයෙක් රටවල පැතිර සිටි. ඉතා පහසුවෙන් හඳූනා ගතහැක.සුහුඹුලාගේ පූව_ පියාපත් යුගල මත සුදු දුඹුරු පැහැයෙන් යුත් අක්වක් මෝස්තරයක් ඇත. යුෂ උරාබීම නිසා අධික ගහන මට්ටම් ඇති අවස්ථාවල පත්‍ර කහ තැඹිලි වර්ණයක් ගෙන වියළී යයි. කීඩෑ පිලිස්සීම සුලභව ඇති නොවේ.
අක්වක් පත්‍රකීඩැවන් තුන්ග්‍රෝ
(tungro) ගඩු පත්‍ර කුරුවීම (gall dwarf) සහ තැඹිලි පත්‍ර : (orange leaf) යන වෛරස් රෝගවල වාහකයා ලෙස ක්‍රියා කරයි.
පාලනය
සාමාන්‍ය පත්‍ර හා පැළ කීඩෑවන් සඳහා යොදා ගන්නා ක්‍රියා මාර්ගයන් භාවිතයෙන් අක්වක් පත්‍ර කීඩෑවන් ද පාලනය කළහැක.