කොළ පැහැති අඩපුඩු දළඹුවා (Green semilooper)

ව්‍යවහාරික නම කොළ පැහැති අඩපුඩු දළඹුවා
Green semilooper
විද්‍යාත්මක නම
නරන්ගා ඒනිසෙන්ස්
Naranga aenescens
Lepidoptera: Noctuidae
හානිය
ගොයම් පත්‍ර කා දමන දළඹු විශේෂයකි.
පාලනය
මේ දක්වා ආර්ථික හානියක් වාර්තා වී නැත.