රජයේ බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපල - මිද්දෙනිය

සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රම:
  • කාර්යාල ෆැක්ස් අංකය - 047 - 2247415
  • කාර්යාල විද්‍යුත් ලිපිනය - spmdcmid@gmail.com

ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන්:

  • යල / මහා කන්නයේ ඉලක්ක බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • අන්නාසි හා කෙසෙල් මොරෙයියන් හා අඹ, පොල් හා බහුවාර්ෂික භෝග වගාවන් නඩත්තු කිරීම.
  • ජාතික අවශ්‍යතාවය සඳහා රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය

ගොවිපල් කළමනාකරු

නම:කේ.ජී.චාමර දුලිප් කුමාර
දු.ක.අංකය: 071 5880338 / 077 0024588
විද්‍යුත් ලිපිනය : dulip.creation@gmail.com