රජයේ බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපල - රහංගල

සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රම

ලිපිනය : බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපල, රහංගල, බොරලන්ද.
දු.ක.අංකය,ෆැක්ස්:
: 057-2280468
විද්‍යුත් ලිපිනය :
seedfarm.rahangala@gmail.com

කාර්ය මණ්ඩලය

ගොවිපල් කළමනාකරු

නම: ලියනගේ දොන් ජයන්ත ජයසිංහ
දු.ක.අංකය: 077-2281896

සහකාර ගොවිපල් කළමණාකරු ( තාක්ෂණික සහකාර නිළධාරිණී)

සම්පූර්ණ නම :- සුලෝචනා සුදර්ශණී ගුණසේකර මිය

දුරකතන අංකය :- 077-1391340

කළමණාකාර සහකාර ( ගබඩා භාරකරු)

සම්පූර්ණ නම :- බුවනායක චිත්‍රනයිදේලාගේ සුමනසේන මයා

දුරකතන අංකය :- 0710187793