බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය අලෙවිසැල - අම්බලන්තොට

සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රම

අලෙවිසැල මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහන්

  • බීජ, පැල සහ ප්‍රකාශන අලෙවි කිරීම
  • අලෙවි ප්‍රවර්ධනය සඳහා මිතුරන් හරහා ෆේස්බූක් ගිණුමක් පවත්වාගෙන යාම

කාර්ය මණ්ඩලය

ස්ථාන භාර නිලධාරී

නම : තිරාණගමගේ චතුර රංගන
දු.ක.අංකය : ජංගම - 0712584617
විද්‍යුත් ලිපිනය : chathura.1919@gmail.com