බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය අලෙවිසැල - අඹේපුස්ස


සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රම:

  • කාර්යාල දු.ක. අංකය: 033-3135853
  • ඊ මේල් ලිපිනය: ambepussasales@gmail.com

ස්ථාන භාර නිලධාරී

  • නම: බී.ආර්.සමන්තා කුමාරි (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
  • දු.ක. අංක: ජංගම - 0719972751, කාර්යාල - 0333135853
  • විද්‍යුත් තැපෑල : samantha888kumari@gmail.com