එළවලු බීජ මධ්‍යස්ථානය

සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රම

 • කාර්යාල දු.ක.අංකය : 081-2388221
 • ඊ මේල් ලිපිනය : vscagridept@gmail.com
 • ෆැක්ස් අංකය : 081-2388221

කාර්ය මණ්ඩලය

ස්ථාන භාර නිලධාරී

සෙන්ද හන්දිගේ ඉනෝකා උදානි ගුණවර්ධන
දු.ක. : ජංගම - 0771191897
කාර්යාල - 0812388221
ඊ මේල් ලිපිනය :
inokagunawardane@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක

 • නන්දිකා නිලන්ති කුමාරි හේරත් බණ්ඩාරනායක
 • දු.ක. : ජංගම - 0718865517
 • කාර්යාල - 0812388221
 • ඊ මේල් ලිපිනය : nandibandaranayake@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක

 • අමිල මධුසංක හේමචන්ද්‍ර
 • දු.ක. : ජංගම - 0712129636/0759746105,
 • කාර්යාල - 0812388221
 • ඊ මේල් ලිපිනය : amilakingswood@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක

 • හෙට්ටිගෙදර මුදියන්සේලාගේ ප්‍රසාද් ප්‍රසන්න බණ්ඩාර සෙනෙවිරත්න
 • දු.ක.: ජංගම - 0779851118
 • කාර්යාල - 0812069339
 • ඊ මේල් : prasadprasanna75@gmail.com

තාක්‍ෂණ සහකාර

 • ඉඳුනිල් අසංක බණ්ඩාර සේනානායක
 • දු.ක. : ජංගම - 0713713744
 • කාර්යාල - 0812388221
 • ඊ මේල් ලිපිනය : indunilsenanayake@gmail.com

තාක්‍ෂණ සහකාර

 • දිනුෂා රුවන්ති ජයසිංහ
 • දු.ක. : ජංගම - 0719976468
 • කාර්යාල - 0812388221
 • ඊ මේල් : ruwanthijayasingha1982@gmail.com

කළමනාකරණ සහකාර

 • හේරත් මුදියන්සේලාගේ කමලා හේරත්
 • දු.ක. : නිවස - 0813823704
 • කාර්යාල - 0812388221

කළමනාකරණ සහකාර

 • වැලිකඩ ගෙදර චමින්ද නිස්සංක
 • දු.ක. : ජංගම - 0779942403
 • කාර්යාල - 0812388221
 • ඊ මේල් ලිපිනය : chamindan81@gmail.com

කළමනාකරණ සහකාර

 • ඩාවූඩ් මොහොමඩ් රිල්සාඩ්
 • දු.ක. : ජංගම - 0777920884
 • කාර්යාල - 0812388221
 • ඊ මේල් : mohamedrilsad42@gmail.com