රජයේ බීජ නිෂ්පාදන ගොවිපල - කන්තලේ

සම්බන්ධ විය හැකි ක්‍රම

  • කාර්යාලයේ ෆැක්ස් අංකය :- 026 – 2234118
  • කාර්යාලයේ විද්‍යුත් ලිපිනය :- fmkanthalespmdcdoa@gmail.com

කන්තලේ රජයේ ගොවිපල මගින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් :-

බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය

ගොවිපල් කළමණාකරු -

සම්පූර්ණ නම :- ඒ.එච්.එම්.ආර්.පී.අතපත්තු
දුරකථන අංකය :-

කාර්යාල - 026-2234118
ජංගම - 071 - 2392157

විද්‍යුත් ලිපිනය :- ranurapatapattu@outlook.com

සහකාර ගොවිපල් කළමණාකරු :-

සම්පූර්ණ නම :- එච්.එස්.සී.උඩවත්තගේ

දුරකථන අංකය :-
කාර්යාල - 026-2234118
ජංගම - 075 - 9746727

සහකාර ගොවිපල් කළමණාකරු :-

සම්පූර්ණ නම :- එම්.ඒ.දමයන්ති මල්ලවආරච්චි
දුරකථන අංකය :-
කාර්යාල - 026-2234118
ජංගම - 071-3563277

තාක්ෂණ සහකාර -

සම්පූර්ණ නම :- ඩබ්.එම්.ඉසුරු රංගනාත් වීරසිංහ
දුරකථන අංකය :-
කාර්යාල - 026-2234118
ජංගම - 078-6465283

තාක්ෂණ සහකාර -

සම්පූර්ණ නම :- ආර්.ඩී.නිසංසලා සමන්මලී ආරියසිංහ

දුරකථන අංකය :-
කාර්යාල - 026-2234118
ජංගම - 078-3947343

රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර :-

සම්පූර්ණ නම :- ඩී.එම්.ජී.ආරියරත්න
දුරකථන අංකය :-
කාර්යාල - 026 - 2234118
ජංගම - 071 -2004204

ගොවිපල ලිපිකරු :-

සම්පූර්ණ නම :- ටී.එච්.නිරාෂා සමන්මලී
දුරකථන අංකය :-
කාර්යාල - 026 - 2234118
ජංගම - 075 -7706375