බීජ නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණ පුහුණුව - 2018

බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය අලෙවි මිල (2018.05.02 දින සිට වලංගු)

1. එලවලු බීජ අලෙවි මිල

2. මිරිස් බීජ අලෙවි මිල

2. අතිරේක ආහාර භෝග අලෙවි මිල


2. බීජ වී අලෙවි මිල