කේ.ඩී. පුෂ්පානන්ද මයා
අධ්‍යක්‍ෂ (බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය)
දු.ක.: 071-4465963
ඊ මේල් ලිපිනය : pushpanandak@yahoo.com
වගකීම දරන අංශය: බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධනය

එච්.එම්.එස්.පී.හේරත් මයා
අතිරේක කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ(බීජ වී සහ අතිරේක ආහාර භෝග )
දු.ක.:
071- 8049303
ඊ.මේල් priyankaraherath@hotmail.com
වගකීම දරන අංශය: බීජ වී සහ අතිරේක ආහාර භෝග

එම්.සී.ජයසිංහ මයා
අතිරේක කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ (සංවර්ධන) 
දු.ක. : 071-8319224
ඊ.මේල් : jayasinghe70c@gmail.com
වගකීම දරන අංශය : ගොවිපල් සංවර්ධන  සහ  බීජ අර්තාපල්

ඩී.එම්.තමරා කුමාරි මිය
නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ(බීජ වී)
දු.ක.
: 071- 4484142
ඊ මේල්: ddpaddyspmdc@yahoo.com
වගකීම දරන අංශය : බීජ වී නිෂ්පාදනය

රමණි ආර්.සෙනරත් මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ(එළවළු බීජ)
දු.ක.:
071- 4206789
ඊ.මේල් : ramanikunagri@yahoo.com
වගකීම දරන අංශය: එළවළු බීජ


ඩබ්.එම්.අයි.වීරසේකර මයා
නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ
දු.ක.: 0715347267, 0759746559
ඊ.මේල් : Weerasekaradoa@gmail.com
වගකීම දරන අංශය : ගොවිපල් සංවර්ධනය


එම්.එස්.තිලකසිරි මයා
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ
දු.ක.: 075-9747153
ඊ. මේල්: 1965msts@gmail.com
වගකීම දරන අංශය: අතිරේක ආහාර භෝග බීජ

එච්.ජී.අයි.මධුසංක මයා
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ
දු.ක.: 071- 4346189
ඊ.මේල්: madhusanka321@gmail.com
වගකීම දරන අංශය: වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම් හා ඍජු ගෙවීම්

එස්.එම්.සී.පී.සෙනෙවිරත්න මිය
පරිපාලන නිලධාරී
දු.ක.:
071- 2493347
ඊ.මේල්: chinthapsenevira@gmail.com
වගකීම දරන අංශය: පරිපාලනය

ජේ.පී.කේ.ප්‍රේමචන්ද්‍ර මයා
පරිපාලන නිලධාරී
දු.ක.
: 071- 8502012
ඊ මේල්: jayalal_jpk@yahoo.com
වගකීම දරන අංශය: පරිපාලනය

එම්.රජිතපානි සේනාධීර මයා
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ නිලධාරී
දු.ක.: 071-5337004
ඊ.මේල්: rajithapani@gmail.com
වගකීම දරන අංශය: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණයකේ.ජී.එස්.එස්.කොබ්බෑගල මිය.
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණ සහකාර
දු.ක.: 071-3741366
ඊ.මේල්: shakilskobbegala@gmail.com
වගකීම දරන අංශය: තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය

එම්.ජී.ඩබ්.එස්.කාරියවසම් මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක(මුලස්ඨාන)
දු.ක.
: 071- 8003255
ඊ.මේල්: spmdcmedia@gmail.com
වගකීම දරන අංශය : මාධ්‍ය සහ පුහුණු

ඒ.එස්.රත්නායක මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක(මූලස්ථාන)
දු.ක.: 075-9035495, 071-8035495
ඊ.මේල්: samantha.rathnayakesl@gmail.com
වගකීම දරන අංශ: ගොවිපල් සංවර්ධනය

අයි.රුචිර ජයසිංහ මයා

කෘෂිකර්ම උපදේශක(මුලස්ථාන)
දු.ක.: 071-4965034
ඊ.මේල්: jayasinhe.ir@gmail.com
වගකීම දරන අංශය: අලෙවි

ඒ.එම්.සී.ටී.අබේකෝන් මයා

කෘෂිකර්ම උපදේශක
දු.ක.: 071-8197989
ඊ.මේල්: amctabeykoon@yahoo.com
වගකීම දරන අංශය: ධූමායන ඒකකය

එච්.එම.උපාලි ගුණතිලක මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක(මුලස්ථාන)
දු.ක.: 071-4488968
ඊ.මේල්: upadhihm@gmail.com

වගකීම දරන අංශය: ගොවිපල් කළමනාකරණය

නිල්මිණි දීපිකා මිය
කෘෂිකර්ම මෙහෙයුම් නිලධාරී
දු.ක.: 071- 6745578, 070-2566911
ඊ මේල් : nilminispmdc@gmail.com
වගකීම දරන අංශය: ප්‍රගති සමාලෝචනය

බී.එම්.එන්.එස්.විතාරන මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
දු.ක. : 077-1940422
වගකීම දරන අංශය : පලතුරු පල නිෂ්පාදනය (උද්‍යාන භෝග)

එම්.ඒ.කේ. මනම්පේරි මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
දු.ක. : 077-1569559
ඊ.මේල් : makmanamperi@gmail.com
වගකීම දරන අංශය:තාක්‍ෂණ අංශය

ඒ.කේ.එම්. මධුෂාණි අලවත්ත මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
දු.ක.
: 077-1067041
ඊ මේල් : madukaalavatta@yahoo.com
වගකීම දරන අංශය: තාක්‍ෂණ අංශය

ඩබ්.පී.ජී.එස්.කේ. විජේවීර මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
දු.ක. : 071-2468012

එච්.අයි. හේරත් මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
දු.ක.
: 081-2218080
වගකීම දරන අංශය : සංවර්ධන

එම්.ඩී.එන්.එම්. මහවිතාන මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
දු.ක. :
071-2644652

චමිලා ප්‍රේමරත්න මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
දු.ක. : 077-4947570
වගකීම දරන අංශය : තාක්‍ෂණ අංශය


සී.ජේ.හේරත් මිය
සංවර්ධන නිලධාරී
දු.ක.: 071-2067980
වගකීම දරන අංශය: සංවර්ධන අංශය

එස්.පී.ඒ.එස්.ආර්.ගුණසිංහ මිය
සංවර්ධන නිලධාරී

දු.ක.076-0416591
ඊ.මේල්:ruvi.guna@gmail.com
වගකීම දරන අංශය : තාක්‍ෂණික(අතිරේක ආහාර බෝග)

ඒ.එම්.සී.අබේසුන්දර මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 077- 8764367
වගකීම දරන අංශය : පාලන අංශය


ඊ.එම්.සී.කේ. ඒකනායක මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 077-4654519
වගකීම දරන අංශය : පාලන අංශය

කේ.කුමුදු හසිනි සිල්වා මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 071-4488171
වගකීම දරන අංශය : පුනරාවර්තන ගොවිපල සංවර්ධන හා අලබෝග වැය ශීර්ෂ

ජී.කේ.ජී. වාසනා දිල්හානි මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 075- 3212099
වගකීම දරන අංශය : පාලන අංශය
ටී.ඒ.ඉෂංකා එරන්දි හබරාදුව මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක.:077-5221210
වගකීම් දරන අංශය : ආයතන අංශය
එම්.ජී.ඒශානි හරෙස්රිමා මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක.: 071-3084041
වගකීම දරන අංශය: ආයතන අංශය
එච්.එම්.යූ.එස්.හේරත් මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක.: 071-3493045
වගකීම දරන අංශය: ආයතන අංශය
සී.එල්.අයි.මනුකුලරත්න මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක.: 077-7479560
වගකීම දරන අංශය: මුල්‍ය අංශය

ජී.එම්.එස්.ඩී. ගුණවර්ධන මයා
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 077- 7497415
වගකීම දරන අංශය : පාලන අංශය

ඩබ්.එම්.සී.එන්.එන්.ගුණරත්න මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 0718417290
ඊ මේල් : chamilka26@gmail.com
වගකීම දරන අංශය : ගිණුම් අංශය

කේ.ඩී.එම්.අයි.කේ. දිසානායක මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 077-4300050
ඊ මේල්: kumaridissanayake357@gmail.com
වගකීම දරන අංශය : පාලන

කේ.ආර්.එස්.කේ. ජයරත්න මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. :
071- 1957146
ඊ මේල් : sachini0922@gmail.com
වගකීම දරන අංශය : මුල්‍ය

එන්. රොහාන් රාජ් මයා
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. :
075-9743861
ඊ මේල් : raj.rohan716@gmail.com
වගකීම දරන අංශය : මුල්‍ය අංශය

ඊ.ජී.ඒ.ඩබ්.කේ.එලගල්ල මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 071- 7052422

ජේ.වී.ජේ.පී.ගුණවර්ධන මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 077-0593272
ඊ මේල් : jpdrsd80@yahoo.com
වගකීම දරන අංශය : තාක්‍ෂණ අංශය

ඒ.ජී.ඩී.පී. ප්‍රේමරත්න මිය
කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක. : 077-8036534
වගකීම දරන අංශය : සංවර්ධන අංශය

එච්.එම්.මේනකා ලක්ෂ්මි මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක.: 077-4027830
වගකීම දරන අංශය: මුල්‍ය අංශය

කේ.එම්.එම්.විජේසිංහ මිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක.: 077-5740251
වගකීම දරන අංශය: ආයතන අංශය

එස්.නිරෝජෙනා මෙනෙවිය
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක.: 077-6984440
ඊමේල්: nirojena.selvarajah@gmail.com
වගකීම දරන අංශය: වත්කම් කළමනාකරණය


ජේ.එම්.එන්.ඩී.මැණිකේ මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර
දු.ක.: 071-1681405
වගකීම දරන අංශය: ආයතන අංශය

පී.ටී.පී.ඩී.එල්.රණසිංහ මිය
ගබඩාකරු
දු.ක:076-3631612
ඊ මේල්: manuthranasinghe@gmail.com
වගකීම් දරන අංශය: මූල්‍ය


ආර්.ජී. ජයරත්න මයා
රියැදුරු
දු.ක. : 077- 9646352

එච්.එම්. ජයකොඩි මයා
රියැදුරු
දු.ක. : 072- 9194042

ටී.ජී.එල්. සමරනායක මයා
රියැදුරු
දු.ක. : 075- 2988152

පී.ජී.කේ. විමලසේන මයා
රියැදුරු
දු.ක. : 072- 2629444

ජී.කේ.ජී.ඩබ්.ඩබ්.බී. ගෙදරකුඹුර
රියැදුරු
දු.ක. : 071- 8263455

එස්.කේ. මේඝසූරිය මයා
රියැදුරු

ආර්.ජී. ධනපාල මයා
කාර්යාල කාර්ය සහකාර
දු.ක. : 075- 2933744

ආර්.ජී. ගාමිණී මයා
කම්කරු
දු.ක. : 071- 2637269

අයි.ජී.ජී.පී. ඉඹුල්ගල මිය
දු.ක. : 077- 5375325

ඊ.ජී.එස්.ඩී.කේ. එලගල්ල මෙනෙවිය
කම්කරු
දු.ක. : 071- 7052422

ආර්.කේ.ජී.සී. කරුණාරත්න මයා
කම්කරු
දු.ක. : 071- 3591218

අයි.ජී.එම්.එම්. ගුණවර්ධන මිය
කම්කරු
දු.ක. : 077-0623069

කේ.ජී.කේ.කේ.එස්. බණ්ඩාර මයා
කම්කරු
දු.ක. : 075- 6802663