බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම

ගුණාත්මක බීජ වී නිෂ්පාදනය
ගුණාත්මක අතිරේක ආහාර බෝග බීජ නිෂ්පාදනය
ගුණාත්මක එලවළු බීජ නිෂ්පාදනය
ගුණාත්මක බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය
ගුණාත්මක පැල නිෂ්පාදනය
බීජ සැකසීම
බීජ ගබඩාකරණය
ගුණාත්මක බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම
ස්වාරක්ෂක බීජ තොග පවත්වා ගැනීම
පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම