නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන)කාර්යාල තොරතුරු

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන)කාර්යාල තොරතුරු
නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සංවර්ධන)කාර්යාල තොරතුරු

Mahailluppallama Murunkan Vavniya Kilinochchi Kanthale Nikaweratiya Polonnaruwa Palwehera Karadiyanaru Ampara Aluththarama Kundasale Nuwaraeliya Colombo Bataatha Thelijjavila