චක්‍රලේඛ

රාජ්‍ය_කළමණාකරන_සේවයේ_සේවා ව්‍යවස්ථා‍වේ 5.1 වගන්තිය යටතේ පරිගණක හැකියාව විමසන කාර්යක්‍ෂමතා කඩඉම් විභාගය සමත්වීමේ අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කරන නිලධාරීන්ට පුහුණු දීමනා ප්‍රති පූර්ණය කිරීම. රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 22/99 අනුකූලව කණ්ඩායම් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම 2017/11/07 අංක 22/99(xxxiii) ආයතන සංග්‍රහයේ XIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 4 වගන්තිය සංශෝධනය කිරීම - සංයුක්ත දීමනාව රජයේ නිලධාරීන් සඳහා නව විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට අදාළව පත්වීම් ලිපිය සංශෝදනය කිරීම ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරී ගණයට අයත් රාජ්‍ය සේවයේ සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු 33/2017 රාජ්‍ය සේවයේ සහ පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික හා මාණ්ඩලික නොවන නිලධාරී ගණ වර්ගීකරනය. 32/2017 සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩල සාමාජිකයන් ලෙස සේවය කිරීම වෙනුවෙන් හා සහාය කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ගෙවීම 30/2017 මුරකරුවන්ගේ රාජකාරී වේලාවන් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම 06/2017 රාජකාරියේ යෙදී සිටියදී තුවාල ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට වන්දි ගෙවීම ආයතන සංග්‍රහයේ XVI වැනි පරිච්ඡේදයේ 1 වගන්තිය අනුව විශ්‍රාමිකයෙකුට දුම්රිය බලපත්‍ර හිමිකම රාජකාරිමය වගකීම් සහ ලිපි ලේඛන භාර දීම නිසියාකාරව සිදු කිරීම රජයේ නිලධරයන්ට විශේෂ අත්තිකාරම් - 2020 වසරවෙනත් චක්‍රලේඛ සඳහා