ආර්ථික විද්‍යාඥයින්ඩබ්.ඒ සී.කේ.චන්ද්‍රසිරි
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
නිෂ්පාදන ආර්ථික විද්‍යාව
වෙළද හා කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති

ඒ.ටී.සූරියආරච්චි
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
නිෂ්පාදන ආර්ථික විද්‍යාව
වෙළඳ හා කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති

බී.ආර්.වලිසිංහ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
නිෂ්පාදන ආර්ථ්ක විද්‍යාව
කෘෂි අලෙවිකරණය

වී.ඩී.එන්.අයෝනි
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
නිෂ්පාදන ආර්ථික විද්‍යාව
අලෙවිකරණය, පාරිසරික ආර්ථික විද්‍යාව

කේ.ජී.සී.ඩී.බී. විජේසිංහ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
නිෂ්පාදන හා සංවර්ධන ආර්ථික
විද්‍යාව, සැලසුම්, මෙහෙයුම් හා
ඇගයීම්

ජේ.කේ. ගලබඩ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
කෘෂි ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණ හා
වෙළදාම

එන්.පී.ලියනගේ
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, නිෂ්පාදන
ආර්ථික විද්‍යාව හා කෘෂි
අලෙවිකරණය

එස්.මතංගවීර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
නිෂ්පාදන ආර්ථික විද්‍යාව හා අලෙවිකරණය

එන්.එල්.සුධීර
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් හා ඇගයීම්

පී.එස්.ආර්.ප්‍රේමරත්න
සහකාර අධ්‍යක්ෂ කෘෂි අලෙවිකරණය

සහායක කාර්ය මණ්ඩලය

 ඩබ්.එම්.යූ.පලිපාන
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

ජේ.ඒ.පී.ජයසිංහ
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

එල්.එම්.චන්ද්‍රාවතී
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

අයි.ජී.පී.එන්.වික්‍රමසිංහ
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

එස්.එන්.කමලිනී
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර


 

 

 

එස්.ඒ.මැණිකේ
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

ආර්.ආර්.එම්.පී.එම්.
බඔරදෙණිය
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

ආර්.ඒ.කේ.කල්‍යානි
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර
වී.ජී.එස්.නිලන්ත
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර
ඒ.එම්.සී.එම්.කේ.අබේකෝන්
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

 


 


 

පී.ඒ.ඩබ්.පී.මධුගීතිකා
ආර්ථික විද්‍යා සහකාර

එස්.එස්.ප්‍රේමරත්න
සංවර්ධන නිලධාරී

එච්.එම්.ඒ.කේ.හේරත් 
සංවර්ධන නිලධාරී

ආර්.ඩබ්.එම්.පී.එම්.කේ.
රාජකරුණා
සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්.එම්.එච්.එන්.විජේසේකර
සංවර්ධන නිලධාරී


 

 

එම්.එම්.ටී.ධර්මනායක
සංවර්ධන නිලධාරී

එම්.එෆ්.ආර්.ෆාසි
සංවර්ධන නිලධාරී

ජේ.ඒ.ආර්.පී.ගුණතිලක
සංවර්ධන නිලධාරී

ඩී.එම්.බුද්ධිකා ප්‍රියදර්ශිණී
සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්.එම්.එස්.කේ.වීරසිංහ
සංවර්ධන නිලධාරී

 

 

 

 

ඊ.පී.ජේ.ඩබ්.කේ.ගුණසිංහ
සංවර්ධන නිලධාරී

ඩබ්.ආර්.උදයංගනී
සංවර්ධන නිලධාරී

මධුර අබේකෝන්
සංවර්ධන නිලධාරී

ආර්.ඩී.ටී.එම්.රන්දෙණිය
සංවර්ධන නිලධාරී

 

 

සහායක කාර්ය මණ්ඩලය

කේ. ටී. අයි. විජේවර්ධන
පර්යේෂණ සහකාර

ටී. එම්. එච්. විජේසිංහ
පර්යේෂණ සහකාර
එම්. කේ. යූ. එල්. මිරිහාන
පර්යේෂණ සහකාර
ජී. එල්. නාගහවත්ත
පර්යේෂණ සහකාර
ආර්. එම්. ආර්. ඒ. සෙනෙවිරත්ක
පර්යේෂණ සහකාර


එච්. ඒ. ඩී. අයි. මධුරෝෂිකා
පර්යේෂණ සහකාරඑස්.පී.කෞෂල්‍යා
තාක්ෂණ නිලධාරීඑස්. ලාවන්නියන්
තාක්ෂණ නිලධාරී