Trulli
2020/12/16
2020/12/08
2020/12/03
2020/11/06
Special Notice
2020/10/20
2020/09/02
2020/09/02
2020/07/30
2020/07/28

පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය

 

 

 

images/ROPStaff/1resize9-DR.-J.-A.-Sumith.jpg

 ආචාර්ය ජේ.ඒ. සුමිත්
පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්
    0094-81-2388135
    0094-77-2363824
 mail2me@yahoo.com 

 පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ 1980 අංක 33 දරණ පළිබෝධනාශක පාලන පනත බලාත්මක කිරීම සහ ඒ යටතේ ඇති රෙගුලාසි අනුව කටයුතු සිදු කිරීමයි.පළිබෝධනාශක ලියාපදිංචි කිරීම මගින් පළිබෝධනාශක පාලනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම, ලේබල් කිරීම, ගබඩා කිරීම, සකස් කිරීම, ප්‍රවාහනය, විකිණීම සහ භාවිතය සඳහා පනත මඟින් විධිවිධාන සපයයි. කෘෂිකර්මාන්තය, මහජන සෞඛ්‍යය, ගෘහස්ථ, කාර්මික හා පශු වෛද්‍ය වැනි පළිබෝධනාශක නිෂ්පාදනවල සමස්ත ක්‍රියාවලිය පනතේ විෂය පථයට අයත් වේ. පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයට පැවරී ඇති ජාතික වගකීම වන්නේ උසස් තත්වයේ පළිබෝධනාශක පමණක් මිනිස් සෞඛ්‍යයට අවම වශයෙන් අනතුරුදායක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොළට ඇතුළු කිරීමයි.


අපගේ අවධානය...

 • සෞඛ්‍ය සහ පාරිසරික බලපෑම්
 • පළිබෝධ නාශකයේ ගුණාත්මකභාවය
 • පරිසරයේ ඇති රසායනික ද්‍රව්‍යයේ
 • දේශීය තත්වයන් යටතේ ජෛව කාර්යක්ෂමතාව
 • දේශීය තත්වයන් යටතේ ජෛව කාර්යක්ෂමතාව
 • FAO සහ WHO ප්‍රමිතීන්, ප්‍රොටෝකෝල සහ චර්යාධර්ම පද්ධතියට අනුකූල වීම
 • දැනුවත්භාවය / පුහුණුව
 • විධිවිධාන හා රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග
අපව අමතන්න...
ලිපිනය : පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය, අංක: 1056, ගැටඹේ, පේරාදෙණිය. තැ. ‍පෙ 49, පේරාදෙණිය 20400, ශ්‍රී ලංකා.
දුරකථන අංක : (+94) 81 2388135 (+94) 81 2388076
ෆැක්ස් : (+94) 81 2388135
විද්‍යුත් ලිපින : pest@slt.lk / rop@doa.gov.lk   

ආශ්‍රිත මාර්ගෝපදේශ

පළිබෝධනාශක ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?||පළිබෝධනාශක අලෙවිකරණය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගන්නේ කෙසේද?||ජෛව පළිබෝධනාශක මාර්ගෝපදේශ

Item/Activity

Expected Benefits

1  Evaluation of original registration applications

In order to arrive at a decision whether the product do not cause harmful effect under local conditions and to minimize agricultural input cost

2  Evaluation of third party registration application

 

3  Evaluation of re registration application

4  Evaluation of data for local trials

 

To release human and environmentally friendly formulations to assure products importing from correct source of supply and stop importing unwanted volumes.

5  Issue of import approvals

6  Evaluation of pesticide quality certificates

To import quality pesticides and to ensure products Confirm to  FAO specifications

7  Screening of labels for approval

To give the correct message for the farmers and other relevant authorities on judicious  use and protection

8  Screening of advertising materials for approval

9  Inspection of factories

To assure factory standards are actually followed

10 Inspection of approved repacking facilities and stores

To check whether packing activities are carryout according to standards and thereby maintain product quality

11  Inspection of  premises for fumigation and household pest control

To regularize fumigation operations thereby avoid rejection of export

12 Inspection and certification of Pest Control Operators

To regularize Pest Control Operators  in order to prevent unskilled people

coming to this industry

13 Inspection of Sales Outlets

Prevention of adulteration and spurious products

14 Publish newsletters

To train the trainers and improve the awareness of community

15 Officer Training Classes

 

16  Seminar for school children

17 Dealer training classes

To ensure pesticides are sold only through trained people and certified outlets

18  Issue of dealer training certificates

19 Issue of dealer certificates

20 Field Complaints

To take legal action against person contravening the provisions or regulation in the Act

21 Legal Prosecutions

22  Technical Advisory & Committee Meeting

To advise the Registrar on all matters relating to the COP Act.

23  Formulation Analysis

To analyze he quality of Pesticides and residues in food and water

24  Residue analysis

25  Disposal of  Obsolete stock

To minimize environmental contaminations


images/ROPStaff/1resize9-DR.-J.-A.-Sumith.jpg

 

 

 

 


ආචාර්ය ජේ.ඒ.සුමිත්

පලිබෝධනාශක රෙජිස්ටාර්
0094-81-2388135
0094-77-2363827
mail2me@yahoo.com
  එස්.එන්.එල්. රන්තවීර
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
  පී.ඩබ්. යෝශිඩා ලක්ෂානි
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
  ඩී.එම්.රණවීර මයා
කෘෂිකර්ම මෙහෙයුම් නිලධාරි
  එස්.එච්.එම්.සී.එස්.කුලරත්න මයා
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)

images/ROPStaff/1resize9-DR.-J.-A.-Sumith.jpg

 

 

 

 

 

 

 
බී.පී.සි.සම්පත් මයා
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
  එස්.එච්.එම්.සී.එස්.කුලරත්න මයා
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
  කේ.ඩබ්.අයි.හේමමාලී මිය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
  බී.පී.එන්.එන්.පෙරේරා මිය
පර්යේෂණ සහකාර
       

 

 

 

 

 

 

                         

 •      පළිබෝධනාශක - විෂ, විෂ මැනීම හා විෂ වීමේ වෙනස
                                            * Part 01
                                            * Part 02


 •       ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලනය හා පළිබෝධනාශක
                                            * Part 01
                                            * Part 02


  චක්‍රලේඛ
RP/2021-3
 • Strength of the Quality Assurance of Agricultural Pesticide Formulation
  En  
RP/2021/GL-RE-REG
 • Re-registration of MCPA 60% (DMA) SL
  En  
RP/2021/lProEva/0l
 • Review of Pesticide Registration Applications
  En  
 
 • Profenophos 50% EC Import Quota for the Year 2021
  En  
RP/2020/SU/1
 • Re-evalution of Field Performance of Sulfonylurea Herbicides (Affected by Circular No. RP/2017/SU/1 dated 28.07.2018)
  En  
RP/2020/Label/Add-1  
 • Pesticide Labeling Requirements Concerning Honey Bee Toxicity
  En  
RP/2020/10
 • Quality Assurance of Pesticides – Assessment of Toxicologically – relevant Impurities of Long-term Health Risks
  En  
RP/2020/GL
 • Review Status of Scrutiny of Registration Files for Re-registration of Pesticides
  En  
RP/AUO/2020-1
 • පළිබෝධනාශක අලෙවි යාන්ත්‍රණය ක්‍රමවත් කිරීම: ඉදිරි ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබ ඇති තීරණ සහ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම
සිං    
 
 • පළිබෝධනාශක අලෙවි කිරීම සඳහා අලෙවි සහතික නිකුත් කිරීම - 1980 අංක 33 දරණ පළිබෝධනාශක පාලනය කිරීමේ පනත (ඇමණුම)
සිං    
RP/2020/REG/01
 • Circular - Proposed Rule for Extension of Import Approvals
  En  
RP/AUO/2019-3
 • Circular on Sample Submission Procedure on Illegal Pesticides
සිං  
RP/2019/Label/Add-l
 • Pesticide Labeling Circular 2019
  • Introducing a New System of Pesticide Labeling on Mode-of-Action
  En En  
RP/2019/GL
 • Circular on Pesticide Re-registration June 2019
  En  
RP/2019-02
 • Strict Adherence of Product License Conditions: Import of Pesticides Registered under the Control of Pesticides Act No. 33 of 1980
  En  
RP/AUO/2019-2
 • පළිබෝධනාශක අලෙවි යාන්ත්‍රණය ක්‍රමවත් කිරීම : ඉදිරි ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබ ඇති තීරණ සහ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරිම
සිං  
RP/2019/GL/01
 • Registration of Pesticides: Technical Materials (TC) and Technical Concentrates (TK)
  En  
ROP/PCSI/Saf/02/2019
 • Risk Mitigation on Rodenticides: Use of Tamper-resistant Baiting Stations
  En  
RP/AUO/2019-1
 • ග්ලයිෆොසේට් සහ ග්ලූෆොසේට් සහ ග්ලූෆොසිනේට් ඇමෝනියම් සක්රීuය සංඝටක වශයෙන් ඇති පූර්ණ වල්නාශක භාවිතයේ වර්තමාන තත්ත්වය හා ඉදිරි ක්රිනයාමාර්ග
සිං    
RP/PCS/2018/03
 • Record Keeping & Reporting of Information on Purchasing & Use of Restricted Pesticides
  En  
RP/2018/11-2
 • Quality Assurance of MCPA (60% SL) & Diazinon (5% GR & 50%EC) Products
  En  
RP/2018/11
 • Quality Assurance of Chorothalonil/ Mancozeb/ Propineb Products
  En  
 
 • චක්‍රලේඛය - අධි අවදානම් ඩෙංගු වාහක මදුරුවන් බෝවීම පාලනය කිරීමේ දී ලියාපදිංචි පළිබෝධ පාලන ආයතන සතු කාර්යභාරය
චක්‍රලේඛ/ආර්.ඕ.පී/පී.සී.එස්/2018/2
චක්‍රලේඛ I (චක්‍රලේඛ/ආර්.ඕ.පී/පී.සී.එස්/2018/2)
සිං
චක්‍රලේඛ/ආර්.ඕ.පී/පී.සී.එස්/2018/2-1
            චක්‍රලේඛ II (චක්‍රලේඛ/ආර්.ඕ.පී/පී.සී.එස්/2018/2-1)
සිං
RF/201E/l0
 • Bulk Sale of Pesticides for End Users
  En  
RP/2018-03-STD
 • Submission of Analytical Standards of Registered Pesticides
  En  
RP/2018/Sup-REG/01
 • Proposed Rules Guidelines for Supplemental Pesticides and "Me-too" Pesticide Registrants
  En  
RP/2018/Dis/01
 • Guidelines for Registration of Household and All-purpose Disinfectants under the Control of Pesticides Act No. 33 of 1980 (Provisional)
  En  
චක්‍රලේඛ/ආර්.ඕ.පී/පී.සී.එස්/2017/1
 • චක්‍රලේඛය - මහජන සෞඛ්‍ය හා මහජන පීඩා සම්බන්ධ පළිබෝධ පාලනය සඳහා රසායන ධූමකරණය සහ සීමාකරන ලද පළිබෝධනාශක භාවිතය
සිං    
 
    පණත්
31/2011 2011-06-23
 • Control of Pesticides
සිං En
06/1994 1994-04-08
 • Control of Pesticides (Amendment)
සිං En
33/1980 1980-08-05
 • Control of Pesticides
සිං En
  රෙගුලාසි
2091/13
 • Modify every licence issued in respect of pesticides containing Glyphosate
සිං En
2088/57
 • Notify the Order under Control of Pesticides Act, that Glyphosate as restricted pesticides.
සිං En
2079/37
 • Notify the order to rescind that published in Gaz. Ex. No. 1937/35 of 23.10.2015 on the advice of the Pesticides Technical & Advisory Committee
සිං En
2023/34
 • Regulations made under the Control of Pesticides Act, control of Pesticides Regulations (Time Limits) of 01 of 2017
සිං En
1999/33
 • Order made to cancel every licence issued in respect of Pesticides containing the active ingredients namely Carbofuran, Carbaryl and Chlorpyriphos.
සිං En
1994/71
 • Order made to declare the Lists of approved General Pesticides, Domestic Pesticides and Restricted Pesticides
සිං En
1937/35
 • Order to cancel every licence issued in respect of pesticides containing the active ingredient Glyphosate
සිං En
1894/04
 • Order to prohibit use or sale the pesticides containing Glyphosate etc. in the Districts of Anuradhapura etc.
සිං En
1870/63
 • Substitution for the Regulations made under the control of Pesticides Act. No. 33 of 1980
සිං En
1854/47
 • Order to Declare that every licence issued in respect of pesticides of containing the active ingredients such as alachlor etc. shall be cancelled
සිං En
1720/34
 • Control Pesticides Act No. 33 of 1980 Appointment of Dr. Nimal Kumarasinghe & other 4 Persons to the Pesticides Technical & Advisory Committee for a period of 3 years w.e.f. 05.07.2011
සිං En
1655/07
 • Control of Pesticides (Pest Control Service) Regulations No.1 of 2010
සිං En
1716/23
 • Amendment to the control of Pesticide Regulations (Sales & Supply) No. 1 of 1999 published in the Gaz. Ex. No. 1113/15 of 05.01.2000
සිං En
1113/15
 • Regulations made by the minister of agriculture and land under section 26 of the control of pesticides act no 33 of 1980, as amended by the act, No. 06 of 1994
සිං En

Regulations – Drafts

 • Control of Pesticides Act, No. 33 of 1980 - Order under Section 11
  සිං  En  
 • Control of Pesticides Act No. 33 of 1980 - Order under Section 11 (Government Notification - draft)
  සිං En
 • Control of Pesticides Act No. 33 of 1980 - Order under Section 11 (Cyromazine revoke - draft)
  සිං En
 • Control of Pesticides Act, No. 33 OF 1980 Order under Section 11 (Glyphosate revision - draft)
  සිං En
 • Control of Pesticides Act, No. 33 OF 1980 - Order under Section 11(MCPA 40% regulation - draft)
  සිං En
 • Control of Pesticides Act, No. 33 OF 1980 - Order under Section 9 (New registered pesticides - draft)
  සිං En
 • Control of Pesticides Act, No. 33 OF 1980 - Order under Section 11 (Xylene Regulation - draft)
  සිං En
දැන්වීම්
 • සිපෙට්කෝ ග්ලයිෆොසේට් නමින් ග්ලයිෆොසේට් වල්නාශක නිෂ්පාදනයක් ඇසුරුම් කර බෙදා හැරීම හා අලෙවි කිරීම
සිං    
 • Mr. Radiator COOLANT නමින් ග්ලයිෆොසේ‍ට් වල්නාශක නිෂ්පාදනයක් ඇසුරුම් කර බෙදා හැරීම හා අලෙවි කිරීම
සිං  
 • Profenophos 50% EC Import Quota for the Year 2021
  En  
 • Carbofuran 3% GR නමින් කාබොෆියුරාන් 3% අඩංගු යැයි සඳහන් නීතිවිරෝධී නිෂ්පාදනයක් බෙදා හැරීම හා අලෙවි කිරීම
සිං  
 • සී./ ස. බී. ඒ. එස්. එෆ්. (ලංකා) පුද්. සමාගම නමින් බැසමිඩ් කැට (ඩැසොමෙට් 98% ජී. ආර්) සහ ෆින්කෙම් කාබොෆියුරාන් (කාබොෆියුරාන් 3% කැට) නීෂ්පාදන අනුකරණය කරමින් ව්යා ජ නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම හා අලෙවි කිරීම.
සිං  
 • New Ruling on Appropriate Container Sizes for Weedicides/ Herbicides
  En  
 • Public Notice on Sale of Illegal Pesticides -ZORO Abamectin
සිං    
 • Mosquito Control in Construction sites (Letter by Construction Industry Development Authority)
  En  
 • Public Notice on Sale of Illegal Pesticides - Monocrotophos
සිං  
 • Public Notice on Sale of Illegal Pesticides - Acetamiprid 20% SP
සිං  
 • Exemption letter Pest Control Service
සිං    
 • Public Notice on Sale of Illegal Pesticides - MONZAN/G K-40
සිං    
 • චෑම්ප් කොපර් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් 57.6% ඩබ්. ඩී. ජී. දීලීරනාශකයේ අලෙවිය සම්බන්ධවයි.
සිං    
 • Public Notice on Sale of Illegal Pesticides - Champ Copper
සිං    
 • Public Notice on Sale of Illegal Pesticides - Glyphosate (ANU 71 & D-Era)
සිං    
 • Pesticide Application Information Note (2020/01)
සිං    
 • Illegal Conductance of Pest Control Services in the Country as against the Control of Pesticides Act No. 33 of 1980
  En  
 • Illegal Conductance of Pest Control Services in the country
  En  
ලේඛණ මාර්ගෝපදේශණ අයදුම්පත්‍ර
How to Obtain Registration of Pesticides... Pesticides Registration (Application - RP/RC-General 01)
Pesticides Company Registration Guidelines Pesticide Re-registration Application (New- RP/RE-REG/ General/ 01)
Approval of Advertisements on Pesticides Application for Importation of pesticides
Pest Management Recommendations 2019 Application for suitability for the registration of mosquito coil/mat
Guidelines for Change in Source of Pesticides Application for experimental use of Pesticides (RP-02A )
Pesticide Label Guide (December 2010) Application for experimental use of Pesticides. (to be furnished by Researcher) - RP-02B
 

Guideline for Registration of Agro-Pesticides

Application for Pest Control Service Licence (RP/PCS/ General/ 01)
Committee Recommendation on Registration of Biopesticides Application for Renewal of Pest Control Service License (RP/PCS/ General/ 02)
 Pesticide Label Guide (December 2010) Summary Sheet for Data Submission for the Pesticides Subcommittees (RP-2C)
බලයලත් නිළධාරීන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය Application for third party registration (New - RP/03)
නඩු කටයුතු පැවරීම හා නඩු කටයුතු මෙහෙය වීමේ නිළධාරීන් සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය New Registration of pesticides
  Check list - Agro Pesticides
  Check list - Household Pesticides
    Check List for the Registration Package
    Summary Sheet for Data Submission for the Pesticides Subcommittees (DPHS/IPS)
    Data Submission for the Agro Pesticides Subcommittee
    Form a application for experimental use of pesticides company
    Form b application for experimental use of pesticides researcher