හානි කර වල් පැළැටි ලැයිස්තුව (ශාක ආරක්ෂණ පනතේ රෙගුලාසි අනුව)