ලෝක පරිසර දිනය 2017
ගංවතුරින් විපතට පත්වුවන්ට සහනාධාර ලබා දීම 2017
තොරතුරු තාක්ෂණ පුහූණුව 2017
නව වසර ආරම්භය හා පිරිත් දේශනය 2018