අධ්‍යක්‍ෂ (බී. ස. පෑ. සං)
ඩි. එස්. රත්නසිංහ මිය
කාර්යාලීය : 081 2384226
ජංගම : 0718143744
disnarath@yahoo.com

අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ
යසින්තා ලියනගේ මිය
කාර්යාලීය : 081 2388044
ජංගම : 071 3465185 
yasinthaliyanage@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සංව)
සන්ධ්‍යා හේමචන්ද්‍ර මිය
කාර්යාලීය :081 2388044
ජංගම : 077 6598231
ssk.sandi@gmail.com

තො. සං. තාක්‍ෂණ නිලධාරි
සචින්ත ගජනායක මයා
කාර්යාලීය : 081 2388044
ජංගම : 071 3650026
sachintha.doa@gmail.com