අප ආයතනය මගින් ඉටුවන සේවාවන්
කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ටත්වය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා සෘජුව දායකත්වය ලබා දෙන කාර්යයන් රාශියක් සඳහා අප ආයතනය දායක වේ

  1. දේශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය වල ගුණාත්මය තහවුරු කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම.
  1. බෝගවල එක් එක් අවධිවල ආරක්ෂාකාරීව යෙදිය යුතු නිර්දේශීත පළිබෝධනාශක හා භාවිත ක්‍රම සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශ ලබා දීම අධීක්ෂණය කිරීම.
  1. වෙනත් රටක සිට ශ්‍රී ලංකාවට හෝ මෙහි සිට වෙනත් රටකට ජාන සම්පත් හුවමාරු කිරීමේ දී දොරටුවක් ලෙස ක්‍රියාකිරීම සඳහා අවශ්‍ය අධීක්ෂණය ලබා දීම.
  1. අන්තර්ජාතික ශාක ස්වස්ථතා සම්මුතීන් ඇති කර ගැනීම හා ශාක ආරක්ෂණ පනතට අනුව ක්‍රියාත්මක වීම අධීක්ෂණය කිරීම.
  1. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ශාක ආරක්ෂණ කටයුතු අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණය.