01.විදේශ රටවලින් ආනයනය කරන ලද එළවලු බීජ වර්ග පරික්ෂා කිරිමේ වැඩසටහන


exotic

සුදුසුකම්
:  එළවලු බීජ ආනයනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ඕනෑම ආයතනයක්/ පුද්ගලයෙක්  

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :

ආනයන බලපත්‍රයක් නොමැතිනම් , පළමුව ආනයන බලපත්‍රයක් ලබාගත යුතුය. ඉන්පසු ආනයනය කල බීජ සාම්පලය සමග , ආනයනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බෝගයේ කැටලොගය උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය , පේරාදෙණිය , ගන්නොරුවෙහි අධ්‍යක්ෂකතුමා වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය.   

ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන  :

ආනයන බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේ ඉල්ලුම්පත ජාතික ශාක නිරෝධායන සේවය , කටුනායක ආයතනය මගින් හෝ එම ආයතනයේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය

ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු  :

ඉදිරිපත් කල යුතු වේලාවන් : කාර්යාල වේලාවන් තුල (පෙ.ව.  8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා ) 

සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු :

සේවාව ලබාදීමට ගතවන කාලය :

පළමුව එක කන්නයක් තුල පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ. එහි ප්‍රතිඵල මත දෙවන කන්නය තුල නැවතත් පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලැබේ. ඉන්පසු එහි ප්‍රතිපල මත ඊලග කන්නයේදී , ක්ෂේත්‍ර මට්ටමින් පරික්ෂ කර බලා මේ සියල්ලෙහි ප්‍රතිඵල  මත අදාළ අනුමැතිය ලබාදේ. ඒ අනුව සේවාව සැපයීමට ගතවන කාලය තීරණය වේ    

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියවිලි

            ආනයන බලපත්‍රය

ආනයනය කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බෝගයේ කැටලොගය 

සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථන  

ෆැක්ස්

විද්‍යුත් තෑපෑල   

අතිරේක

අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

පී. මාලතී මිය

 

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

mpmalathy@yahoo.com