පුහුණු වැඩසටහන්

සුදුසුකම්:  ගොවීන් ,පෞද්ගලික අංශයේ වගාකරුවන්, පාසල් සිසුන් , විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්    

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :

අවශ්‍ය කරන පුහුණු වැඩසටහන් සම්බන්ධ තොරතුරු සදහන් කරමින් අධ්‍යක්ෂකවරයා වෙත යොමුව සහිත ඉල්ලුම් ලිපියක් කාර්යාලයට පැමිණ හෝ තැපෑල මගින් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන  :

ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු  :

ඉදිරිපත් කල යුතු වේලාවන් : කාර්යාල වේලාවන් තුල (පෙ.ව.  8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා ) 

සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු : ගාස්තු රහිතය

සේවාව ලබාදීමට ගතවන කාලය :   ඉල්ලුම හා පවතින සම්පත් මත පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කරනු ලැබේ

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියවිලි

 

සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථන  

ෆැක්ස්

විද්‍යුත් තෑපෑල   

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

අංශ ප්‍රධානි 

කේ.ඒ.එස්. තිලකරත්න මිය   

ව්‍යාප්ති හා සන්නිවේදන අංශය

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

arunisriya@gmail.com