ශාක වර්ධක උත්තේජක සේවාව


බෝග ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට සුදුසු ශාක වර්ධක උත්තේජක වර්ග හදුනාගෙන නිර්දේශ කිරීම 

සුදුසුකම්:  ශාක වර්ධක උත්තේජක ආනයනය කරන සමාගම් /ආයතන

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් වෙත අදාළ ශාක වර්ධක උත්තේජක ගෙන්වීම සදහා රසායන ද්‍රව්‍ය පිලිබඳ පූර්ණ තත්ත්ව වාර්ථාවක් සමග ලිපියක් මාර්ගයෙන් අවසර ඉල්ලීම කලයුතුය. ඉන්පසු කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් විසින් මේ පිලිබඳ ශාක වර්ධක උත්තේජක කමිටුව මගින් නිර්දේශයක් ලබාගෙන එම නිර්දේශ අනුව ආනයනය සදහා අවසර ලබාදීම කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් තීරණය කරනු ලබයි

 

ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන  :

ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු  :

ඉදිරිපත් කල යුතු වේලාවන් :  

සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු :

අදාළ රසායනාගාර සහ ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂණ සදහා , සේවාලාභියා විසින් පහසුකම් සැපයිය යුතුය

සේවාව ලබාදීමට ගතවන කාලය :   කන්න දෙකක් (02) ගතවේ

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියවිලි:  වර්ධක උත්තේජක පිළිබද පූර්ණ තත්ත්ව වාර්ථාවක්   

සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථන  

ෆැක්ස්

විද්‍යුත් තෑපෑල   

අතිරේක

අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

පී. මාලතී මිය

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

mpmalathy@yahoo.com

 

ඉල්ලුම්පතේ ආකෘතිය :

සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පතේ  ආකෘතිය: