01.පොහොර සාම්පල් පරික්ෂාව

fertilizer
පොහොර සාම්පල් පරික්ෂාව

සුදුසුකම්: පෞද්ගලික අංශයේ පොහොර ආනයනකරුවන් සදහා

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :

සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පත සහ "කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් " ගිණුමට අදාළ මුදල් බැරකරන ලද රිසිට්පතත් සමග කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් තුමා වෙත ඉදිරිපත් කළයුතුය.

අදාළ මුදල් ගෙවීමේදී "කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්" නමට චෙක්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමටද හැකියාව ඇත.

ගිණුම් අංකය : 057100139027201 (මහජන බැංකුව)

ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන :

ගන්නොරුව ,උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ රසායන විද්‍යා අංශයෙන්, ඉලෙක්ට්‍රොනික තැපෑල මගින් ලබාගත හැකිය

ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු : නොමිලේ

ඉදිරිපත් කල යුතු වේලාවන් : කාර්යාල වේලාවන් තුල (පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා )

සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු :

හරිතාගාර තුල සිදුකරන පරීක්ෂණ සදහා හා අත්හදාබැලීම් සදහා රු.95000/-

ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ සදහා රු.305000/-

සේවාව ලබාදීමට ගතවන කාලය : අවුරුදු එක හමාරක් පමණ (1 1/2)

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියවිලි:

ආනයනය කරන පොහොරවල අඩංගු පෝෂණ ද්‍රව්‍ය මොනවාද , යන්න සහ මිනිසුන්ට අහිතකර බැර ලෝහ හා විෂ ලෝහ නොමැති බවට පිළිගත් රසායනාගාරයකින් ලබාගත් විශ්ලේෂණ වාර්තාවක්

රසායනික පොහොර නොවන පොහොර සාම්පලයක්නම් , එහි ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නොමැතිබවට සහතිකයක් ඉදිරිපත්කල යුතුය

සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථන

ෆැක්ස්

විද්‍යුත් තෑපෑල

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (පාංශු විද්‍යාව )

අධ්‍යක්ෂක

ආචාර්ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ මයා

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

prisinghe@gmail.com

ඉල්ලුම්පතේ ආකෘතිය :

සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පතේ ආකෘතිය:

02.කොම්පෝස්ට් පොහොර පරික්ෂාව
compost
කොම්පෝස්ට් පොහොර පරික්ෂාව

සුදුසුකම්: ගොවීන් , පෞද්ගලික අංශයේ නිෂ්පාදකයන්

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :

සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පත සහ "කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් " ගිණුමට අදාළ මුදල් බැරකරන ලද රිසිට්පතත් සමග රසායනාගාරය වෙත භාරදිය යුතුය.

අදාළ මුදල් ගෙවීමේදී "කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්" නමට චෙක්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමටද හැකියාව ඇත.

ගිණුම් අංකය : 057100139027201 (මහජන බැංකුව)

ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන :

ගන්නොරුව ,උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ රසායන විද්‍යා අංශයෙන්,

ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු : නොමිලේ

ඉදිරිපත් කල යුතු වේලාවන් : කාර්යාල වේලාවන් තුල (පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා )

සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු : රු.575/-

සේවාව ලබාදීමට ගතවන කාලය : සති 03 - 04 ත් අතර කාලයක්

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියවිලි: විශේෂ ලියවිලි අවශ්‍ය නැත

සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථන

ෆැක්ස්

විද්‍යුත් තෑපෑල

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

රේණුකා ද සිල්වා මිය

රසායන විද්‍යා අංශය

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

renukasilva@yahoo.com

ඉල්ලුම්පතේ ආකෘතිය :

සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පතේ ආකෘතිය:

03.පාංශු සාම්පල් පරික්ෂාව

soil

පාංශු සාම්පල් පරික්ෂාව

සුදුසුකම්: ගොවීන් , පෞද්ගලික අංශයේ වගාකරුවන් හා අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකුට

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :

සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පත සහ "කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් " ගිණුමට අදාළ මුදල් බැරකරන ලද රිසිට්පතත් සමග , පාංශු සාම්පලය රසායනාගාරය වෙත භාරදිය යුතුය.

අදාළ මුදල් ගෙවීමේදී "කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්" නමට චෙක්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමටද හැකියාව ඇත.

ගිණුම් අංකය : 057100139027201 (මහජන බැංකුව)

ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන : අදාළ රසායනාගාර මගින්

ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු : නොමිලේ

ඉදිරිපත් කල යුතු වේලාවන් : කාර්යාල වේලාවන් තුල (පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා )

සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු :

එක් පාංශු නියැදියක් / සාම්පලයක් සදහා රු.290/- ක මුදලක් ගෙවිය යුතුය.

සේවාව ලබාදීමට ගතවන කාලය : සති 03 - 04 ත් අතර කාලයක්

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියවිලි:

විශේෂ ලියවිලි අවශ්‍ය නැත

සේවාව ලබාගන්නා පුද්ගලයාගේ නම , ලිපිනය ආදී තොරතුරු හා වගාකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බෝගය පිලිබඳ තොරතුරු අවශ්‍ය වේ.

සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථන

ෆැක්ස්

විද්‍යුත් තෑපෑල

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (පාංශු විද්‍යාව )

අධ්‍යක්ෂක

ආචාර්ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ මයා

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

prisinghe@gmail.com

අධ්‍යක්ෂක

ආචාර්ය ඩබ්.එම්.ඩබ් වීරකෝන් මයා

ක්ෂේත්‍ර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය , මහඉල්ලුප්පල්ලම

0252249132

0252249132

weerakoonwmw@gmail.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ )

කේ. එන්. කන්නංගර මයා

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය , මාකදුර

0312299625

0312299805

0312299707

Kannanngara65@gmail.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ )

.ජි.සි.බාබු මයා

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ආයතනය

සිතාඑලිය

0522222615

0522222615

chandrapriv@gmail.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ )

කේ. පි. සෝමචන්ද්‍ර මයා

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය , බණ්ඩාරවෙල

0572222499

0572222520

kpsomachandra@gmail.com

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

ආචාර්ය එස්.ජේ. අරසකේසරි මයා

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය , කිලිනොච්චිය

0212285406

0212285406

kesaryabiyal@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

ආචාර්ය ටි. කරුනයිනතන් මයා

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ආයතනය

තිරුනවේලි

0212227502

0212227502

itkarunainathan@yahoo.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ

එම්.එස්.නිජාමුදීන් මයා

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය , අරලගංවිල

0275671054

0275671054

rardcaralaganwila@yahoo.com

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ

ඩබ්.ඒ.කේ.කරුණාතිලක මයා

රනිල හා තෙල්බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය , අගුණකොළපැලැස්ස

0472228204

0472228336

wirasing@yahoo.com

අධ්‍යක්ෂ

ආචාර්ය ප්‍රදීපා අලහකෝන් මිය

පළතුරු බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය , හොරණ

0342261323

0342261323

doadfrd@gmail.com

අධ්‍යක්ෂ

ආචාර්ය ඒ.පි.බෙන්තොට මිය

සහල් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, බතලගොඩ

0372258561

0372259881

amithabenthota@gmail.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ )

වයි.ජේ. පි.කේ. මිත්‍රසේන මිය

ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය , බොඹුවල

0342281673

0342281673

Yjpk2011@yahoo.com

ඉල්ලුම්පතේ ආකෘතිය :

සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පතේ ආකෘතිය: