ගොවි ගැටළු විසදීම සදහා උපදේශන සේවාව

සුදුසුකම්:  ගොවීන් , වෙනත් උපදේශන අවශ්‍යය කරන පුද්ගලයන්   

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :

ලිපි , ඉලෙක්ට්‍රොනික  තැපෑල , දුරකථන මාර්ගයෙන් හෝ ආයතනයට පැමිණ ලබාගත හැකිය  

    

            ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන  :

ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු  :

ඉදිරිපත් කල යුතු වේලාවන් : කාර්යාල වේලාවන් තුල (පෙ.ව.  8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා ) 

සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු :

            සේවාව නොමිලේ සපයනු ලැබේ.

උපදේශන පත්‍රිකා ලබාගන්නේනම් , එක් උපදේශන පත්‍රිකාවක් සදහා රු.5/- ක මුදලක් අයකෙරේ.    

සේවාව ලබාදීමට ගතවන කාලය : ගැටළුවේ ස්වභාවය මත රදා පවතී 

 

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියවිලි:

සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථන  

ෆැක්ස්

විද්‍යුත් තෑපෑල   

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

රේණුකා ද සිල්වා මිය

රසායන විද්‍යා අංශය

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

renukasilva@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

අංශ ප්‍රධානි 

ඩි.පි. කරුණානන්ද මිය  

එළවලු අංශය,

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

අංශ ප්‍රධානි 

ජීවනි මාරසිංහ මිය  

කීට විද්‍යා අංශය 

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

jeewanimarasinghe@gmail.com

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ
(ශාක ව්‍යාධිවේදී )

ඩබ්.ඒ.පී.ජී. වීරරත්න මිය  

ශාක ව්‍යාධි අංශය

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

gethweerarathne@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

අංශ ප්‍රධානි 

කේ.ඒ.එස්. තිලකරත්න මිය   

බිම්මල් අංශය 

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

arunisriya@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

අංශ ප්‍රධානි 

එච්.එම්.පි.එස්.කුමාරි මිය    

පටක රෝපණ අංශය

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

Pabakumari68@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

අංශ ප්‍රධානි 

වයි. ජි. සෙනවිරත්න මයා  

අල බෝග අංශය

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

Ygsrandthordi8@yahoo.com

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

එච්.ආර්.පී.ප්‍රනාන්දු මයා   

ආහාර පර්යේෂණ ඒකකය

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

hrpfioo@gmail.com