උද්‍යාන බෝග වල බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය සැපයීම

සුදුසුකම්:  ගෙවතු වගාකරුවන් , ගොවීන් ,පෞද්ගලික අංශයේ වගාකරුවන්    

ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය :

එළවලු බීජ ලබාදෙනුයේ ගෙවත්තකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයකට පමණි. වැඩි ප්‍රමාණයකින් බීජ ඉල්ලුම්කරන ලද පුද්ගලයන් , කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පිහිටුවා ඇති බීජ අලෙවි මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

අවශ්‍ය බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය ඉල්ලුම් කිරීමට ලිපි , ඉලෙක්ට්‍රෝනික තැපෑල , දුරකථන හා කාර්යාලයට පැමිණ ලබාගැනීමට හැකියාව ඇත.

ලිපි මගින් ඉල්ලුම්කරන ලද එළවලු බීජ තැපැල් මගින් යැවිය හැකි තත්ත්වයේ පවතින්නේ නම් පමණක් තැපැල් මගින් ඉල්ලුම් කරු වෙත යවනු ලැබේ.(කවරයක අසූරා යැවිය හැකි එළවලු බීජ )

 අල බෝග අංශයෙන් ඉල්ලුම්කරන ලද රෝපණ ද්‍රව්‍ය කාර්යාලයට පැමිණම මිලදී ගත යුතුය.මෙහිදී අදාළ මුදල් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගිණුමට බැර කර , රිසිට්පත අල බෝග හා රෝපණ අංශයට ඉදිරිපත්කල යුතුය.       

            ඉල්ලුම්පත් ලබාගත හැකි ස්ථාන  :

ඉල්ලුම්පත් ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු  :

ඉදිරිපත් කල යුතු වේලාවන් : කාර්යාල වේලාවන් තුල (පෙ.ව.  8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා ) 

සේවාව ලබාගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු :

            එළවලු බීජ , ගෙවත්තකට සරිලන ප්‍රමාණයක් නොමිලේ නිකුත් කරනු ලැබේ.

අල බෝග වගාවට අදාළ රෝපණ ද්‍රව්‍ය නොමිලේ මෙන්ම මුදලට ද නිකුත් කරනු ලැබේ.

වර්තමාන මිල ගණන් :    මඤඤොක්කා දඩු මීටරයක් - රු.15/-

                                     බතල දඩු කිලෝග්‍රෑම් එකක් - රු.50/-

ඉසුරු කිරි අල පැල එකක් -රු. 8/-  

සේවාව ලබාදීමට ගතවන කාලය :

 එළවලු බීජ හා අල රෝපණ ද්‍රව්‍ය සුලභතාවය මත ලබාදීමට ගතවන කාලය තීරණයවේ.

අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියවිලි:

සේවාභාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථන  

ෆැක්ස්

විද්‍යුත් තෑපෑල   

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

අංශ ප්‍රධානි 

ඩි.පි. කරුණානන්ද මිය  

එළවලු අංශය,

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක (පර්යේෂණ )

අංශ ප්‍රධානි 

වයි. ජි. සෙනවිරත්න මයා  

අල බෝග අංශය

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය 

ගන්නොරුව , පේරාදෙණිය

0812388011

0812388012

0812388013

0812388234

Ygsrandthordi8@yahoo.com