HRF - පස්යාල
FM-
ඩී.ඩබ්.ඒ.ජේ. දිසානායක මයා

ජංගම :071-5347271
dwajayasir@gmail.com

තැපෑල
ලිපිනය:

උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ ගොවිපල,
පස්යාල
දුරකතන
සාමාන්‍ය :


HRF - පස්යාල 033-2285162


ෆැක්ස්එල්.එච්.එස්.මුණසිංහ මිය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-3100792

එස්.ඒ.එච්. සුන්දරප්පෙරුම මයා
පර්යේෂණ සහකාර
0718033782
sudarapperumas@
yahoo.com

කේ.ඒ.චතුරි කන්දේමුල්ල මෙය
පර්යේෂණ සහකාර
0716435995
ckandemulla@
gmail.com

එස්.පි .ඩී .ශෂිප්‍රභා මෙය
තාක්ෂණික සහායක-ව්‍යාප්ති
0719374665
Dulanjalee.shasiprabhall
@gmail.com

එච්.එම්.අමරකීර්ති මිය
තාක්ෂණික සහායක-ව්‍යාප්ති
0783633639

එම්.සී.එම්. මහලියනගේ මිය
තාක්ෂණික සහායක-ව්‍යාප්ති
0776012042

ඩබ්.සී.එන්. නිලන්තිකා මිය
තාක්ෂණික සහායක
0719716644