ROIC
එස්.බී. ආනන්ද වීරවර්ණ මයා

ජංගම :071-4432436
a.weerawarna@gmail.com
තැපෑල
ලිපිනය:

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය,
කල්පිටිය
දුරකතන
සාමාන්‍ය :

032-2260506

ෆැක්ස්
සාමාන්‍ය :

032-2260506


එච්.ජි.ඒ.එස්.සතිස්චන්ද්‍ර මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0716605299
sathischandra1@
gmail.com

එම්. එච්.එච්.මොහොමඩ් ඉක්රාම් මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
0725186199
mhhmikram@
gmail.com


එස්.ඒ.එල්.සී. සේනානායක මෙනවිය
පර්යේෂණ සහකාර
0771746778
lakminsenanayaka@
gmail
.com

පි.ඩි.කේ.ඩි. ජයරත්න මිය
පර්යේෂණ සහකාර
0717796649
dilshikajayarathne@
gmail.comබි.ඒ.ආර්.එන්.ඩි. බස්නායක මයා
තාක්ෂණික සහායක
0716605299
rasangabasnayaka@
gmail.com


එම්.අයි. ෆාතිමා සහරා මිය
තාක්ෂණික සහායක
0716011066
fathimazahra24@
gmail.com

ඩබ්.ඒ.එන්.ඩි.
ආරියසිංහ මිය
තාක්ෂණික සහායක
0712572093
niroshanideepika@
gmail.com
ටි.එච්.එම්.යු.එම්. තෙලසිංහ මෙනවිය
තාක්ෂණික සහායක
0711517378
uthelasingha@
gmail.com
ඒ.ඒ.එම්.එල්.එම්.
අබේගුණවර්ධන මෙනවිය
තාක්ෂණික සහායක
0755442557
mihiri.mindu@
yahoo.com

එම්.ආර්.රාජි මෙනවිය
කළමණාකාර සහකාර
0779912812
raajirabbani@
gmail.com